آنتن پوشیدنی فشرده برای کاربردهای فراپهن‌باند و بلوتوث

نویسندگان

دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله یک آنتن تک‌قطبی مسطح فشرده برای کاربردهای بلوتوث و فراپهن‌باند با قابلیت حذف یک باند فرکانسی ارائه شده ‌است. آنتن پیشنهادی دارای یک صفحه تشعشعی با دو قسمت داخلی و بیرونی، همراه با یک صفحه زمین ناقص تشکیل شده ‌است. این ساختار با ابعاد و حجم کوچک به‌منظور استفاده در دستگاه‌های قابل‌حمل و همچنین سیستم‌های پوشیدنی طراحی شده است. این آنتن جهت استفاده در باند بلوتوث و فراپهن‌باند بر روی لباس اساتید و کارکنان دانشگاه سمنان، به فرم آرم دانشگاه سمنان طراحی شده است. ابعاد کلی ساختار پیشنهادی 16×12 میلی‌مترمربع است و با یک خط ریز نواری پیچ‌دار تغذیه می‌شود. مقایسه نتایج نرم‌افزاری و اندازه‌گیری بیانگر تطابق مناسب منحنی افت‌برگشتی و خصوصیات الگوی تشعشعی آنتن ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Compact Wearable Antenna for UWB and Bluetooth Applications

نویسندگان [English]

  • A. R. Zarkhoshk
  • P. Rezaei
Electrical and Computer Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this article, a compact planar monopole antenna for Bluetooth and ultra-wideband applications with frequency band notch is presented. The proposed antenna is comprised of a radiating patch with two internal and external sections and defected ground. Due to the low profile structure, this antenna is designed for use in handheld and wearable devices in UWB and Bluetooth bands. Since this antenna is marked with Semnan University’s logo, it can be used as a sign on staff’s clothes. Dimension of this antenna is 12×16 mm2 which is fed by a meandered micro-strip line. The return loss and radiation pattern measured results corroborate well with the simulated results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monopole antenna
  • dual band
  • frequency band notch
  • ultra-wideband
  • Bluetooth
  • wearable antenna
[1] P. Nepa and H. Rogier, “Wearable antennas for off-body radio links at VHF and UHF bands: challenges, the state of the art, and future trends below 1 GHz,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 57, no. 5, pp. 30-52, Oct. 2015.
[2] فرهاد خسروی افوسی، محمدنقی آذرمنش و جواد نوری‌نیا، ((به‌کارگیری ساختارهایEBG به‌منظور افزایش پهنای باند و دایرکتیویته آنتن میکرواستریپ،)) مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 43، شماره 2، صفحه 8-1، 1392.
[3] N. Chahat, M. Zhadobov, R. Sauleau and K. Ito, “A compact UWB antenna for on-body applications,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 59, no. 4, pp. 1123-1131, April 2011.
[4] X. Q. Zhu, Y. X. Guo and W. Wu, “miniaturized dual-band and dual-polarized antenna for MBAN applications,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 64, no. 7, pp. 2805-2814, July 2016.
[5] M. Mantash, A. C. Tarot, S. Collardey and K. Mahdjoubi, “Design methodology for wearable antenna on artificial magnetic conductor using stretch conductive fabric,” Electronics Letters, vol. 52, no. 2, pp. 95-96, 2016.
[6] S. Yan and G. A. E. Vandenbosch, “Wearable antenna with tri-polarisation diversity for WBAN communications,” Electronics Letters, vol. 52, no. 7, pp. 500-502, 2016.
[7] G. Monti, L. Corchia, E. De Benedetto and L. Tarricone, “Wearable logo-antenna for GPS–GSM-based tracking systems,” IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 10, no. 12, pp. 1332-1338, 2016.
[8] M. S. Mahmud and S. Dey, “Design, performance and implementation of UWB wearable logo textile antenna,” 15th Int. Symposium on Antenna Tech. and Applied Electromagnetics (ANTEM), Toulouse, pp. 1-4, 2012.
[9] G. Monti, L. Corchia and L. Tarricone, “Textile logo antennas,” Proceedings of Mediterranean Microwave Symp., Marrakech, pp. 1-5, 2014.
[10] B. Sanz-Izquierdo, J. C. Batchelor and M. Sobhy, “UWB wearable button antenna,” First European Conference on Antennas and Propagation, Nice, pp. 1-4, 2006.
[11] N. Nishiyama, N. Michishita and H. Morishita, “SAR reduction of helmet antenna composed of folded dipole with slit-loaded ring,” Int. Symp. on Antennas and Propag., pp. 1-2, 2015.
[12] A. Ruaro, J. Thaysen and K. B. Jakobsen, “Wearable shell antenna for 2.4 GHz hearing instruments,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 64, no. 6, pp. 2127-2135, June 2016.
[13] S. Hong, S. H. Kang, Y. Kim and C. W. Jung, “Transparent and flexible antenna for wearable glasses applications,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 64, no. 7, pp. 2797-2804, 2016.
[14] S. W. Su and Y. T. Hsieh, “Integrated Metal-Frame Antenna for Smartwatch Wearable Device,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 63, no. 7, pp. 3301-3305, July 2015.
[15] B. Hu, G. P. Gao, L. L. He, X. D. Cong and J. N. Zhao, “Bending and on-arm effects on a wearable antenna for 2.45 GHz body area network,” IEEE Antennas and Wireless Propag. Letters, vol. 15, pp. 378-381, 2016.
[16] T. Björninen and F. Yang, “Low-profile head-worn antenna with a monopole-like radiation pattern,” IEEE Antennas and Wireless Propag. Letters, vol. 15, pp. 794-797, 2016.
[17] E. Moradi et al., “Miniature implantable and wearable on-body antennas: towards the new era of wireless body-centric systems [antenna applications corner],” IEEE Antennas and Propag. Magazine, vol. 56, no. 1, pp. 271-291, Feb. 2014.
[18] M. G. N. Alsath and M. Kanagasabai, “Compact UWB monopole antenna for automotive communications,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 63, no. 9, pp. 4204-4208, 2015.
[19] M. Ur-Rehman, Q. H. Abbasi, M. Akram and C. Parini, “Design of band-notched ultra-wideband antenna for indoor and wearable wireless communications,” IET Microwaves, Antennas & Propag., vol. 9, no. 3, pp. 243-251, 2015.
[20] آزاده ایمانی، جواد نوری نیا و چنگیز قبادی، ((آنتن دایورسیتی مسطح جدید پهن‌باند جهت استفاده در ارتباطات سیار،)) مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 40، شماره 2، صفحه 19-13، 1389.
[21] R. Bharadwaj, C. Parini and A. Alomainy, “Experimental investigation of 3-D human bodylocalization using wearable ultra-wideband antennas,” IEEE Trans. on Antennas and Propag., vol. 63, no. 11, pp. 5035-5044, Nov. 2015.
[22] H. Bahrami, S. A. Mirbozorgi, R. Ameli, L. A. Rusch and B. Gosselin, “Flexible polarization-diverse UWB antennas for implantable neural recording systems,” IEEE Trans. on Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, no. 1, pp. 38-48, 2016.
[23] Z. H. Jiang, D. E. Brocker, P. E. Sieber and D. H. Werner, “A compact, low-profile metasurface-enabled antenna for wearable medical body-area network devices,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 8, pp. 4021-4030, Aug. 2014.
[24] Z. H. Jiang, M. D. Gregory and D. H. Werner, “Design and experimental investigation of a compact circularly polarized integrated filtering antenna for wearable biotelemetric devices,” IEEE Trans. on Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, no. 2, pp. 328-338, April 2016.
[25] K. Agarwal, Y. X. Guo and B. Salam, “Wearable AMC backed near-endfire antenna for on-body communications on latex substrate,” IEEE Trans. on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 6, no. 3, pp. 346-358, 2016.
[26] M. Bod, H. R. Hassani and M. M. Samadi Taheri, Compact “UWB printed slot antenna with extra bluetooth, GSM, and GPS bands,” IEEE Antennas and Wireless Propag. Letters, vol. 11, pp. 531-534, 2012.
M. M. SamadiTaheri, H. R. Hassani and S. M. Ali Nezhad, “UWB printed slot antenna withbluetooth and dual notch bands,” IEEE Antennas and Wireless Propag. Letters, vol. 10, pp. 255-258, 2011.