امکان‌سنجی حذف برق‌گیر از نقاط غیرضروری شبکه توزیع از طریق مطالعه حداکثر شعاع حفاظتی

نویسنده

دانشگاه مازندران - بابلسر - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

گستردگی و توسـعه شبکه‌هـای توزیـع شهری و نزدیکـی ترانسفورماتورهای توزیع به یکدیگر، موجب تخصیص بیش‌ازاندازه برق‌گیرها شده است. درحالی‌که خرابی و ازکارافتادگی برق‌گیرها و تعدد آن‌ها در روال سنتی بر خاموشی ناخواسته مؤثر می‌باشد. بنابراین روال پیشنهادی در این مقاله، در پی تعدیل برق‌گیرها توأم با حفظ حفاظت اضافه ولتاژ شبکه خواهد بود. این هدف با جستجوی حداکثر شعاع حفاظتی حداقل برق‌گیرها صورت پذیرفته است. با توجه به تعداد بی‌شمار حالت‌های قابل رخداد اصابت صاعقه، از روش جستجوی فراابتکاری بهره‌گیری شده است. جستجو در پی یافتن حداکثر شعاعی است که یک برق‌گیر در صورت برخورد مستقیم صاعقه به خط توزیع توانایی محدودسازی اضافه ولتاژ را دارا باشد. شبیه‌سازی روش بر پایه ایجاد ارتباط هم‌زمان بین دو نرم‌افزار MATLAB و DIGSILENT می‌باشد. به‌کارگیری هم‌زمان دو نرم‌افزار، امکان تحلیل هدفمند حالت گذرای سیستم قدرت را در فضای جستجوی گسترده فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Studies for Removing Surge Arresters from Inessential Nodes of Distribution System Through Protective Radius

نویسنده [English]

  • K. Gorgani Firouzjah
Faculty of Engineering & Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The expansion and development of urban distribution networks and application of distribution transformers close to each other lead to the excessive allocation of surge arresters. Failures rate and breakdowns of surge arresters in the traditional routine are highly effective on unwanted outages. Therefore, this paper proposes a method to reduce the number of surge arresters as well as maintaining network’s overvoltage protection. This is achieved with the search maximum value of protection radius for least in-service arresters. Due to numerous states of lightning strikes occurrence, a meta-heuristic search method is applied. Search seek maximum radius in which arrester have the ability to limit overvoltage at the event of a direct stroke at the distribution line. Furthermore, an automatic data exchange between MATLAB and DIGSILENT is used. Simultaneous use of two software enables proper transients analysis of the power system in an extensive search space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surge Arrester
  • Lightning Protection
  • Protective Radius
  • Optimization Algorithm