تشخیص محل منابع فلیکر در شبکه‌های قدرت

نویسندگان

دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

فلیکر ولتاژ به نوسانات فرکانس پایین مدوله‌شده بر یک موج حامل ولتاژ گفته می‌شود. به‌منظور کاهش فلیکر، منابع فلیکری موجود در شبکه بایستی شناسایی گردند. در این پژوهش، روش جدیدی بر پایه تئوری توان فلیکری و تبدیل موجک و دمدولاسیون همدوس برای مشخص نمودن محل دقیق منبع فلیکر تکی یا چندتایی در شبکه‌های قدرت با چندین منبع فلیکر پیشنهاد شده است. دمدولاسیون همدوس و تبدیل موجک برای دمدولاسیون مؤلفه‌های فرکانسی فلیکری از موج اصلی شبکه به‌کاررفته‌اند. سپس با معرفی دو پارامتر "FPM" و "FPW"، اقدام به شناسایی محل دقیق منابع فلیکری در شبکه و تعیین میزان اثرات آن‌ها بر روی بینایی انسان و تجهیزات الکترونیکی شده است. همچنین روش فوق، میزان مشارکت تک‌تک منابع فلیکر را در سطح فلیکر ولتاژ کل در نقطه مشترک باس‌بار تعیین می‌نماید. برای ارزیابی روش پیشنهادی، شبکه 13 باسه IEEE در سیمولینک متلب شبیه‌سازی شده و روش فوق جهت تشخیص منابع فلیکر به‌کارگرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی، دقت روش پیشنهادی را در شناسایی محل دقیق منابع فلیکر و همچنین تعیین میزان سهم هر یک از منابع در فلیکر ولتاژ هر یک از شینه‌ها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Flicker Sources Location on Power Network

نویسندگان [English]

  • H. Moghadam Banayem
  • M. Farsadi
Faculty of Engineering, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Voltage flicker is referred to low frequency fluctuations modulated on the basis of voltage signal. Flicker mitigation needs identification of the flicker sources. In this paper a new method based on flicker power theory and wavelet transform and coherent phase demodulation is proposed to identify the locations of single and multiple flicker sources in a multiflicker source power network. The coherent phase demodulation and wavelet transform are utilized for demodulation flicker frequency components from main signal. Then by introducing of two parameters, “FPM” and “FPW”, in order to identify the exact location of flicker sources on the network and evaluation of their effects on the human vision and electronic equipment. The method also evaluates the contributions of individual flicker source to global voltage flicker level of a common coupling bus bar. To examine the proposed method, the IEEE 13-Bus system is simulated in Matlab/Simulink and this method is used to identify flicker sources. The simulation results in indicating the accuracy of the proposed method to identify the exact location of flicker sources, and determine the contribution of each sources in voltage flicker of each bus bar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power quality
  • voltage fluctuations
  • flicker source identification
  • flicker power
  • wavelet transform
  • flicker contributions