ساخت ماتریس های نمونه برداری یقینی بر اساس توابع هش

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چکیده: ماتریس­های نمونه­برداری نقش اساسی در حسگری فشرده دارند. این مـاتریس­ها به­صـورت تصـادفی و یقینی قابل ساخت هستند. ماتریس­های یقینی به علت اینکه حافظه کم­تری برای ذخیره­سازی نیاز دارند موردتوجه زیادی قرار گرفته­اند. در این مقاله دسته­ای از ماتریس­های حسگری یقینی، با استفاده از توابع هش ساخته می­شوند. برای این منظور ابتدا یک ماتریس کد اولیه ساخته می­شود، سپس با استفاده از ماتریس توابع هش، یک ماتریس جدید ساخته می­شود. درنهایت با یکه­سازی تمامی درایه­های این ماتریس، ماتریس نمونه­برداری ساخته می­شود. این دسته از ماتریس­ها دارای ابعادو ضریب همدوسی هستند. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهند که به ازای مقادیر کمبازسازی سیگنال اصلی به ازای نمونه­برداری توسط این دسته از ماتریس­ها عملکرد بهتری نسبت به ماتریس­های یقینی تولید­شده توسط کدهای BCH دارد.

کلیدواژه‌ها