زمان‌بندی توأم تعمیرات واحدهای تولیدی و منابع ذخیره‌ساز انرژی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: حضور گسترده ذخیره‌سازهای انرژی الکتریکی در سیستم‌های قدرت آینده، لزوم در نظر گرفتن آن‌ها را در مسائل برنامه‌ریزی‌ سیستم ایجاد کرده است. در این مقاله، مسئله زمان‌بندی تعمیرات منابع تولید برای در نظر گرفتن منابع ذخیره‌ساز انرژی توسعه یافته است که در آن زمان‌بندی تعمیرات منابع تولید و منابع ذخیره‌ساز به‌صورت توأم صورت می‌گیرد. مسئله به‌گونه‌ای مدل شده است که تأثیر اصلی ذخیره‌سازها در مسائل برنامه‌ریزی سیستم قدرت که همانا تغییر وضعیت عملکردی شارژ و دشارژ بر اساس نیازمندی‌های سیستم قدرت است در نظر گرفته شود. مسئله به‌صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح مدل شده و بر روی شبکه‌های آزمون استاندارد پیاده‌سازی شده است. نتایج، نشان‌دهنده توانمندی مدل معرفی‌شده در تعیین توأم برنامه‌ تعمیرات واحدهای تولید و منابع ذخیره‌ساز و همچنین اثرات مثبت حضور ذخیره‌سازها در زمان‌بندی‌ تعمیرات واحدهای تولید است.

کلیدواژه‌ها