تأثیر توپولوژی شبکه های پیچیده بر روی عملکرد تخمین تطبیقی توزیع شده با مشارکت نفوذی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سهند

چکیده

چکیده: در این مقاله به بررسی توپولوژی شبکه­های تطبیقی پیچیده مبتنی بر الگوریتم کم­ترین مربعات خطا (LMS) برای حالت مشارکت نفوذی و مد تطبیق-ترکیب به­منظور تخمین پارامتر پرداخته می­شود. مدل­های شبکه پیچیده استفاده­شده شامل شبکه­های منظم، تصادفی و جهان کوچک با شرایط وابستگی مکانی و زمانی دیتا می­باشد. مشخصات استفاده­شده برای پیاده­سازی شبکه­های پیچیده علاوه­بر میزان دقت تخمین شبکه شامل پارامترهای طول مسیر، ضریب خوشه­گرایی و اتصال جبری شبکه خواهد بود. نتایج شبیه­سازی­ها در تمامی شبکه­های پیچیده نشان می­دهد که در دو حالت لینک ایده­ال و نویزی، شبکه جهان کوچک به دلیل اضافه کردن لینک­های تصادفی به شبکه منظم، به دلیل داشتن پارامتر اتصال جبری پایین (میزان مقاوم بودن به از بین رفتن گره)، طول متوسط کوتاه­ترین مسیر قابل­قبول و ضریب خوشه­گرایی بالا (محلی بودن گره­ها) در کنار عملکرد تخمین مطلوب دارای برتری نسبی نسبت به سایر شبکه‌ها دارا است. این از لحاظ طراحی عملی شبکه بسیار مفید می­باشد. نتایج شبیه­سازی­ها برای ضریب ترکیب متروپولیس در ادامه آورده شده است.

کلیدواژه‌ها