زمان‌بندی سیستم‌های تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته بهبودیافته با خوشه‌بندی مارکوف و پرواز لوی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

چکیده: با توجه به پیچیدگی بالای مسائل زمان‌بندی، روش‌های کلاسیک جواب‌گوی حل این مسئله نیستند، بنابراین امروزه از الگوریتم‌های فرااکتشافی در حل آن استفاده می­شود. در این مقاله الگوریتم بهینه‌سازی فاخته به‌عنوان یکی از جدیدترین و قوی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی برای حل مسئله زمان‌بندی کارکارگاهی انعطاف‌پذیر استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادی برای بهبود پاسخ‌ها، ترتیب ورود جمعیت اولیه بر اساس الگوریتم NEH-D، که مبتنی بر کاهش زمان اجرای هر یک از کارها است، تعیین شده است. سپس ماشین‌های فعال توسط خوشه‌بندی مارکوف گروه‌بندی می‌گردند، تا در هر مرحله از عملیات، انتخاب ماشین از بین ماشین‌های فعال صورت گیرد. بنابراین تعداد جواب‌ها‌ی انتخابی برای الگوریتم جستجوی فاخته محدود می­گردد، تا سرعت اجرای الگوریتم فاخته افزایش یابد. درنهایت نیز از الگوریتم جستجوی فاخته برای تخصیص ماشین‌ها به کارها و از پرواز لوی برای بهبود در الگوریتم فاخته جهت جستجوی سراسری در کنار جستجوی محلی استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه داده استاندارد Kacem، Brandimarte و داده‌ها‌ی مقالات مرتبط ارزیابی شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد، که الگوریتم پیشنهادی سرعت بالاتری در رسیدن به جواب نهایی و همچنین همگرایی بالایی در جواب‌ها‌ دارد.

کلیدواژه‌ها