انتخاب دید جهت ذخیره‌سازی دید در پایگاه داده تحلیلی با استفاده از الگوریتم فرهنگی ترکیبی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده

پایگاه داده تحلیلی حجم زیادی از داده‌ها که در سیستم‌های تصمیم‌گیرنده و گزارش‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرد را ذخیره می‌کند. در این سیستم‌ها سرعت پاسخ‌گویی به پرس‌وجوها به علت حجم زیاد داده‌های ذخیره‌شده، پایین است. از آن‌جایی که این سیستم‌ها عموماً مورد استفاده مدیران ارشد در سازمان‌های مختلف هستند، درنتیجه افزایش سرعت در این سیستم‌ها حائز اهمیت است. یکی از روش‌های افزایش سرعت، ذخیره دیدها جهت پاسخ‌گویی به پرس‌وجوها است. از طرفی ذخیره کلیه دیدها نیاز به حجم حافظه زیاد دارد و غیرممکن است. راهکار، انتخاب یک مجموعه دید مناسب از بین همه دیدها است. مسئله جستجو و انتخاب یک زیرمجموعه از یک فضای بزرگ یک مسئله NP hard است. تاکنون الگوریتم‌های زیادی برای یافتن این مجموعه معرفی شده‌اند که در این بین الگوریتم‌های تکاملی بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله از الگوریتم فرهنگی ترکیبی برای پیدا کردن N دید که بهترین نتیجه را داشته باشند استفاده می‌شود. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم انتخاب دید ژنتیک، جستجوی فاخته و الگوریتم تفاضلی دارای هزینه کم‌تر و سرعت بیش‌تری است.

کلیدواژه‌ها