طراحی مشاهده‌گر مقاوم و کنترل‌گر فیدبک خروجی برای سیستم‌های چندعاملی دارای تأخیر بازه‌ای و متأثر از نامعینی و اغتشاش

نویسندگان

1 شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز

2 دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد - دانشکده مهندسی برق

چکیده

مطالعه حاضر به طراحی مشاهده‌گر برای یک سیستم چندعاملی تحت شبکه و متأثر از تأخیر زمانی متغیر با زمان بازه‌ای و در حضور نامعینی و اغتشاش می‌پردازد. گراف ارتباطی بین عامل‌ها، مستقیم فرض شده است. با استفاده از یک روش تقسیم‌بندی بازه تأخیر و روش‌های بهینه‌سازی محدب شرایط پایداری با کمترین محافظه‌کاری به‌دست می‌آیند. با وجود اغتشاش و نامعینی در سیستم، استفاده از روش H در کنار طراحی فیدبک خروجی پویا، مشاهده‌گر مقاوم و روش نابرابری‌های ماتریسی خطی به نتایج بهتر در ردیابی عامل مرجع و پایداری مقاوم سیستم منجر می‌گردد. کارایی روش ارائه‌شده در شبیه‌سازی‌ها و اعمال به ربات روبیت ساخت شرکت فن‌آوری نوین قرن مشهود است.

کلیدواژه‌ها


   [1]      L. Ding, Q.L. Han, and G. Guo, “Network-based leader-following consensus for distributed multi-agent systems,” Automatica, vol. 49, pp. 2281-2286, 2013.
   [2]      Y. Hu, P. Li, and J. Lam, “Consensus of Multi-Agent Systems: A Simultaneous Stabilization Approach,” IET Control Theory and Applications, vol. 6, no. 11, pp. 1758-1765, 2012.
   [3]      A. Papachristodoulou, M.M. Peet, and S.I. Niculescu, “Stability analysis of linear systems with time-varying delays: delay uncertainty and quenching,” IEEE Conference on Decision and Control, vol. 12, pp. 2117-2122, 2007.
   [4]      M. Tang, Y.W. Wang, and C. Wen, “Improved delay-range-dependent stability criteria for linear systems with interval time-varying delays,” IET Control Theory and Applications, vol. 6, no. 6, pp. 868-873, 2012.
   [5]      M.C. De Oliveira, J.C. Geromel, and L. Hsu, “LMI characterization of structural and robust stability,” Linear Algebra and its Applications, vol. 296, pp. 27-38, 1999.
   [6]      H. Shao, “New delay-dependent stability criteria for systems with interval delay,” Automatica, vol. 45, pp. 744-749, 2009.
   [7]      P.L. Liu, “Further improvement on delay-range-dependent stability results for linear systems with interval time-varying delays,” ISA Transactions, vol. 52(6), pp. 725-729, 2013.
   [8]      F. Souza, “Further improvement in stability criteria for linear systems with interval time-varying delay,” IET Control Theory and Applications, vol. 7, no. 3, pp. 440-446, 2013.
   [9]      N.T. Thanh, and V.N. Phat, “  control for nonlinear systems with interval non-differentiable time-varying delay,” European Journal of Control, vol. 19, pp. 190-198, 2013.
[10]      N.T. Thanh, and V.N. Phat, “Decentralized stability for switched nonlinear large-scale systems with interval time-varying delays in interconnections,” Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, vol. 11, pp. 22-36, 2013.
[11]      Li. Zhongkui, Duan. Zhisheng, and Chen. Guanrong,                              “Consensus of multiagent systems and synchronization of   complex networks: a unified viewpoint,” IEEE Transactions on Circuit and Systems, vol. 57, no. 1, pp. 213-224, 2010.
[12]      A.S. Tlili, and N.B.H. Braiek, “Decentralized observer based tracking control of uncertain interconnected systems,” IEEE International Journal of Control and Automation, pp. 1-8, 2011.
[13]      M. Zhong, S.X. Ding, and J. Lam, “An LMI approach to design fault detection filter for uncertain LTI systems,” Automatica, vol.39, pp. 543-550, 2003.
[14]      M.R. Davoodi, K. Khorasani, H.A. Talebi, and H.R. Momeni, “A novel distributed robust fault detection and isolation filter design for a network of nonhomogeneous multi-agent systems,” IEEE Conference on Decision and Control, pp. 10-13, 2012.
[15]      V.N. Phat, Y. Khongtham, and K. Ratchagit, “LMI approach to exponential stability of linear systems with interval time varying delays,” Linear Algebra and its Applications, vol. 436, pp. 243- 251, 2012.  
[16]      L. Zonggang, et al., “Observer- based containment control of multi- agent system with linear dynamics,” 24th Chinese Control and Decision Conference, pp. 574- 579, 2012.
[17]      K. Ruohonen, Graph Theory, 2013.
[18]      N. Wei, et al., “Consensus controllability, observability and robust design for leader- following linear multi- agent systems,” Automatica, vol. 49, pp. 2199- 2205, 2013.