بهبود عملکرد دینامیکی و استاتیکی سیستم تقسیم توان در ریزشبکه‌ها در حالت جزیره‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - مرکز نظرآباد

2 دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق

چکیده

در این مقاله روش کنترل جدیدی جهت بهبود عملکرد دینامیکی سیستم تقسیم توان در ریزشبکه‌های جزیره‌ای ارائه می‌شود. حلقه امپدانس مجازی که تاکنون جهت بهبود دقت سیستم تقسیم توان در ریزشبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، در این مقاله برای اولین بار در جهت بهبود پاسخ دینامیکی ریزشبکه استفاده می‌شود. در ابتدا با انجام تحلیل سیگنال کوچک نشان داده می‌شود که مدهای فرکانس پایین سیستم ریزشبکه جزیره‌ای به‌شدت تحت تأثیر کنترل‌کننده تقسیم توان می‌باشد. سپس مدل ساده‌شده‌ای از سیستم شامل مدهای فرکانس پایین آن استخراج می‌شود. در گام بعد با استفاده از مدل استخراج‌شده و واردکردن یک حلقه امپدانس مجازی در سیستم کنترل اینورتر، روش جدیدی جهت بهبود میرایی سیستم ارائه می‌شود و ضرایب حلقه امپدانس مجازی با استفاده از روش جاگذاری قطب‌ها تعیین می‌گردد. درنهایت، صحت عملکرد روش ارائه‌شده، با استفاده از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در نرم‌افزار PSCAD‌، مورد ارزیابی و تأیید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


   [1]      H.B. Puttgen, P.R. MacGregor, and F.C. Lambert, “Distributed generation: semantic hype or the dawn of a new era?,” IEEE Power Energy Magazine, vol. 1, no. 1, pp. 22–29, 2003.
   [2]      Standard for conformance test procedures for equipment interconnecting distributed resources with electric power systems, ser. IEEE Std. 1547.1, 2003.
   [3]      F. Katiraei, and M.R. Iravani, “Power management strategies for a microgrid with multiple distributed generation units,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 21, no. 4, pp. 1821-1831, 2006.
   [4]      P. Piagi, Microgrid Control, Ph.D. dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2005.
   [5]      Y.W. Li, and C.N. Kao, “An accurate power control strategy for power-electronics interfaced distributed generation units operating in a low-voltage multibus microgrid,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 12, pp. 2977 –2988, 2009.
   [6]      Y. Mohamed, and E.E. Saadany, “Adaptive decentralized droop controller to preserve power sharing stability of paralleled inverters in distributed generation microgrids,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, no. 6, pp. 2806 –2816, 2008.
   [7]      J. Guerrero, J. Matas, L.G. de Vicuna, M. Castilla, and J. Miret, “Decentralized control for parallel operation of distributed generation inverters using resistive output impedance,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 54, no. 2, pp. 994 –1004, 2007.
   [8]      J.M. Guerrero, L. Garcia de Vicuña, and J. Miret, “Output impedance design of parallel-connected ups inverters with wireless load-sharing control,” IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol. 52, no. 4, pp. 1126–1135, 2005.
   [9]      C. Sao, and P. Lehn, “Control and power management of converter fed microgrids,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 23, no. 3, pp. 1088 –1098, 2008.
[10]      K. De Brabandere, B. Bolsens, J. Van den Keybus, A. Woyte, J. Driesen, R. Belmans, and K. Leuven, “A voltage and frequency droop control method for parallel inverters,” IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference (PESC), vol. 4, pp. 2501 – 2507, 2004.
[11]      N. Pogaku, M. Prodanovic, and T. Green, “Modeling, analysis and testing of autonomous operation of an inverter-based microgrid,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 22, no. 2, pp. 613 –625, 2007.
[12]      A. Ghazanfari, M. Hamzeh, H. Mokhtari, and Houshang Karimi, “Active power management of multi-hybrid fuel cell/supercapacitor power conversion system in a medium voltage microgrid,” IEEE Transaction on Smart Grids, vol. 3, no. 4, pp. 1903–1910, 2012‌.
[13]      M. Hamzeh, H. Karimi, and H. Mokhtari, “Harmonic and negative-sequence current control in an islanded multi-bus MV microgrid,” IEEE Transactions on Smart Grids, vol. 5, no. 1, pp. 167-176, 2014.
[14]      M. Hamzeh, H. Karimi, and H. Mokhtari, “A new control strategy in a multi-bus MV microgrid with unbalanced loads,” IEEE Transaction on Power Systems, vol. 27, no. 4, pp. 2225–2232, 2012.
[15]      K. Paridari, M. Hamzeh, S. Emamian, H. Karimi, and A. Bakhshai, “A new decentralized voltage control scheme of an autonomous microgrid under unbalanced and nonlinear load conditions,” IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), pp. 1812-1817, 2013.
[16]      A. Tuladhar, H. Jin, T. Unger, and K. Mauch, “Parallel operation of single phase inverter modules with no control interconnections,” Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), vol. 1, pp. 94 –100, 1997.
E. Coelho, P. Cortizo, and P. Garcia, “Small signal stability for single phase inverter connected to stiff ac system,” Industry Applications Conference, vol. 4, pp. 2180 –2187, 1999