پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

3 شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان - معاونت بهره‌برداری - تبریز