طراحی تغییر دهنده فاز باند Ku نوع غیرفعال در تکنولوژی CMOS 0.18µm

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق - دانشگاه شریف

چکیده

در این مقاله، یک شیفت دهنده فاز باند Ku برای استفاده در سیستم فرستنده-گیرنده مبتنی بر آرایه فازی در تکنولوژی CMOS 0.18μm طراحی شده است. مشخصات طراحی برای این بلوک خطای مؤثر فاز کمتر از 2.5o  در پهنای باند 15.3 GHz تا GHz 18.3 و تلفات کمتر از dB12 برای شش بیت شیفت‌دهنده فاز است.برای پیاده‌سازی این شیفت دهنده فاز از ساختار متداول فیلتر بالاگذر-پایین‌گذر استفاده شده است. در شبیه‌سازی این بلوک از ابزار تحلیل الکترومغناطیسی نرم‌افزار ADS استفاده شده است. ساختار طراحی شده ساخته و اندازه‌گیری شده است و انطباق خوبی بین نتایج اندازه‌گیری و ساخت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Ku-band Passive Phase shifter in 0.18µm CMOS Technology

نویسندگان [English]

  • A. Besharati Rad
  • A. Medi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran,
چکیده [English]

This paper presents a 0.18um CMOS Ku-band 6-bit phase shifter for phased array transceiver applications. Design specifications of proposed phase shifter are less than 2.5o RMS phase error (less than half LSB) in 15.3 GHz to 18.3 GHz frequency band (16.8 GHz center frequency) and less than 12 dB insertion loss for phased array aplications.
Phase shifter blocks are designed in high - pass and low - pass topology and ADS software has been used for conducting electromagnetic simulations. Designed phase shifter has been fabricated in 180nm TSMC process and measured. There is excellent matching between simulation and measured results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phase shifter
  • Ku frequency band
  • Effective phase error
  • CMOS 0.18um process
  • Electromagnetic simulation
[1]      زهرا حبیبی، مرتضی کازرونی، سیدحسین محسنی ارمکی و عماد حمیدی، «ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی،» مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 45، شماره 4، 1394.
[2]      زهرا زین الدینی، فیروزه ذاکرحسین و رضا بهادری نژاد، «نحوه طراحی و ساخت یک تقویت‌کننده متوازن کم نویز مبتنی بر ترانزیستور HJFE T در باند فرکانسی 11تا9 GHz،» مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره1، 1396.
[3]      M. Fakharzadeh, S. H. Jamali, P. Mousavi, and S. Safavi-Naeini, "Fast beamforming for mobile satellite receiver phased arrays: Theory and experiment," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 57, pp. 1645-1654, 2009.
[4]      M. Fakharzadeh, P. Mousavi, S. Safavi-Naeini, and S. H. Jamali, The effects of imbalanced phase shifters loss on phased array gain,” IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 7, pp. 192–196, Jul. 2008.
[5]      M. Meghdadi, M. Azizi, M. Kiani, A. Medi, and M. Atarodi, "A 6-bit CMOS phase shifter for-band," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 58, pp. 3519-3526, 2010.
[6]      K. Hettak and G. Morin, "Compact variable reflective-type SiGe phase shifter using lumped elements for 5 GHz applications," in Microwave Integrated Circuits Conference (EuMIC), 2010 European, 2010, pp. 102-105.
[7]      B. Biglarbegian, M. R. Nezhad-Ahmadi, M. Fakharzadeh, and S. Safavi-Naeini, "Millimeter-wave reflective-type phase shifter in CMOS technology," IEEE Microwave and Wireless components letters, vol. 19, pp. 560-562, 2009.
[8]      K. Dong-Woo, L. Hui Dong, K. Chung-Hwan, and H. Songcheol, "Ku-band MMIC phase shifter using a parallel resonator with 0.18-µm CMOS technology," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 54, pp. 294-301, 2006.
[9]      S. K. Garakoui, E. Klumperink, B. Nauta, and F. E. van Vliet, “Compact cascadable gm-C all-pass true time delay cell with reduced delay variation over frequency,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 50, no. 3, pp. 693–703, 2015.
[10]      Ghazizadeh, Mohammad Hossein, and Ali Medi. "A 125-ps 8-18-GHz CMOS Integrated Delay Circuit." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (2018). (early access)
[11]      Meghdadi, Masoud, Milad Piri, and Ali Medi. "A Highly Linear Dual-Gain CMOS Low-Noise Amplifier for X-Band." IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 65.11 (2018): 1604-1608.
[12]      Alizadeh, Amirreza, et al. "Design of a 2-12-GHz Bidirectional Distributed Amplifier in a 0.18-μm CMOS Technology." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (2018). (early access)
[13]      Yu, Xiaobao, et al. "A fully-integrated reconfigurable dual-band transceiver for short range wireless communications in 180 nm CMOS." IEEE Journal of Solid-State Circuits 50.11 (2015): 2572-2590.
[14]      D. M. Pozar, Microwave engineering: John Wiley & Sons, 2009.
[15]      M. Hangai, M. Hieda, N. Yunoue, Y. Sasaki, and M. Miyazaki, "S- and C- Band Ultra-Compact Phase Shifters Based on All-Pass Networks," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 58, pp. 41-47, 2010.
[16]      C. F. Campbell and S. A. Brown, "A compact 5-bit phase-shifter MMIC for K-band satellite communication systems," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 48, pp. 2652-2656, 2000.
[17]      I. J. Bahl and D. Conway, "L-and S-band compact octave bandwidth 4-bit MMIC phase shifters," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 56, pp. 293-299, 2008.
[18]      A. Sharma, A. Kumar, and A. Bhattacharya, "A Ku-band 6-bit digital phase shifter MMIC for phased array antenna systems," in 2015 IEEE MTT-S International Microwave and RF Conference (IMaRC), 2015, pp. 404-407.
[19]      Luo, Weijun, et al. "High-Power X-Band 5-b GaN Phase Shifter With Monolithic Integrated E/D HEMTs Control Logic." IEEE Transactions on Electron Devices 64.9 (2017): 3627-3633.