بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت چندماشینه توسط UPFC با استفاده از کنترل‌کننده غیر‌خطی به روش پسگام چند ورودی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهرکرد

چکیده

 پایداری و میرایی نوسانات سیستم­های قدرت به­هنگام وقوع خطا، عامل مهمی است که توجه بسیاری از طراحان سیستم­های قدرت را به خود جلب کرده است. در این مقاله بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت چند ماشینه به­همراه UPFC  ارایه شده است. روش کنترلی به­کار رفته برای بهبود میرایی نوسانات از نوع کنترل­کننده غیر­خطی پسگام چند ورودی می­باشد. برای مدل­سازی UPFC  از مدل تزریقی استفاده شده است. استفاده از این مدل باعث تبدیل 4 ورودی کنترل به دو ورودی کنترل و عملکرد بهتر کنترل­کننده طراحی­شده می­شود. کارایی کنترل­کننده پیشنهادی در مقایسه  با  یک کنترل­کننده­ی مرسوم، نشان از مقاوم بودن، عدم وابستگی به نقطه کار و به­کارگیری تمام متغیرهای کنترلی  UPFC می­باشد. این روش کنترلی در سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بینهایت و سیستم قدرت چند ماشینه ( 9 باسهIEEE ) پیاده­سازی شده است. نتایج شبیه­سازی کارایی کنترل­کننده پسگام چند ورودی نسبت به کنترل­کننده­های مرسوم را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damping Improvement of Multi Machine Power System Oscillations by using UPFC Controller based Multi-input Nonlinear Backstepping Controller

نویسندگان [English]

  • S. Abazari
  • Z. Faramarzi
Faculty of Engineering, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Stability and damping oscillations during fault occurrence are two important challenges which have attracted the attention of the power systems designers. In this paper Improvement of the Damping of Multi Machine Power System Oscillations is considered by using UPFC. The applied control algorithm for the damping oscillations is the Multi-input Nonlinear Back-stepping Controller. The injection model of UPFC is used for modeling of UPFC, Using of this model decreases 4 input control of UPFC  to two inputs and the performance of power system is improved by this control method. Performance of this control algorithm in comparison with classical method is shown, more robustness, more independent to the work point and using of whole control variables of UPFC. The proposed control method, is simulated for a single machine connected to infinite bus and a multi-machine(9 bus IEEE) power system. The results of simulation, is illustrated that the performance of designed multi-input Back-stepping controller rather is better than conventional controller.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Stability
  • Unified Power Flow Controller(UPFC)
  • Multi input Back stepping Controller
[1]  P. Kundur, “ Power System Stability and Control,” New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.
[2]  A. Karimi and A. Feliachi, “Decentralized adaptive backstepping control of electric power systems,” Electr. Power Syst. Res., vol. 78, no. 3, pp. 484–493, Mar. 2008
[3]  C. A. King, J. W. Chapman, and M. D. Ilic, “Feedback linearizing excitation control on a full-scale power system model,” IEEE Trans.Power Syst, vol. 9, no. 2, pp. 1102–1109, May 1994.
[4]  M. A. Mahmud, H. R. Pota, M. Aldeen, and M. J. Hossain, “Partial feedback linearizing excitation controller for multimachine power systems to improve transient stability,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 29,no. 2, pp. 561–571, Mar. 2014
[5]  M. A. Mahmud, “An alternative LQR-based excitation controller design for power systems to enhance small-signal stability,” Int. J. Elect. Power Energy Syst., vol. 63, pp. 1–7, Dec. 2014.
[6]  C. Mao, O. P. Malik, G. S. Hope, and J. Fan, “An adaptive generator excitation controller based on linear optimal control,” IEEE Trans.Energy Convers., vol. 5, no. 4, pp. 673–678, Dec. 1990.
[7]  S. Jain, F. Khorrami, and B. Fardanesh, “Adaptive nonlinear excitation control of power systems with unknown interconnections,” IEEE Trans.Control Syst. Technol., vol. 2, no. 4, pp. 436–446, Dec. 1994.
[8]  J. Hossain, A. Mahmud, N. K. Roy, and H. R. Pota, “Enhancement of transient stability limit and voltage regulation with dynamic loads using robust excitation control,”Int. J. Emerg. Power Syst., vol. 14, no. 6, pp. 561–570, 2013.
[9]  Wenjuan Du1, Xiao Chen1, Haifeng Wang1, “Parameter tuning of the PLL to consider the effect on power system small-signal angular stability,” IET Renew. Power Gener., Vol. 12 Iss. 1, pp. 1-8, 2018.
[10]  Y. Liu, Q. H. Wu, H. Kang, X. Zhou, “ Switching Power System Stabilizer and Its Coordination for Enhancement of Multi-machine Power System Stability,” CSEE JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS, VOL. 2, NO. 2, JUNE 2016.
[11]  T. Kanti Roy, M.A. Mahmud, W. Shen, Amanullah M.T, “Non-linear adaptive coordinated controller design for multimachine power systems to improve transient stability,” IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 10, Iss. 13, pp. 3353–3363, 2016
[12]  Z. Ni , Y. Tang , X. Sui , H. He , J. Wen,” An adaptive neuro-control approach for multi-machine power systems.” Electrical Power and Energy Systems 75 ,pp.108–116, 2016
[13]     T. Kanti Roy, M. A. Mahmud, W. Shen, and Amanullah M. T, “Nonlinear Adaptive Excitation Controller Design for Multimachine Power Systems With Unknown Stability ensitive  Parameters ,” IEEE TRANSACTIONS ON ONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY,2016.
[14]  X.Liu , Y. Han , “Decentralized multi-machine power system excitation control using continuous higher-order sliding mode technique.” Electrical Power and Energy Systems 82 ,pp.76–86, 2016.
[15]  S. ABAZARI1, M. HEIDARI, N.R. ABJADI,“ ADAPTIVE CONTROL DESIGN FOR A SYNCHRONOUS ENERATOR,” Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 59, 4, p. 411–421, Bucarest, 2014.
[16]  G. T. Son, H. J. Lee, S.Y. Lee , J. W. Park, “A Study on the Direct Stability Analysis of Multi-Machine Power System With Resistive SFCL,”IEEE TRANSACTIONSON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 22, NO. 3, JUNE 2012.
[17]  M.R. Banaei, S.J. S. Shenava, P. Farahbakhsh,“ Dynamic stability enhancement of power system based on a typical unified power flow controllers using imperialist competitive algorithm,” Ain Shams Engineering Journal 5,pp. 691–702, 2014.
[18]  W. Du1, J. Bi1, C. Lv , T. Littler, “ Damping torque analysis of power systems with DFIGs for wind power generation”, IET Renewable Power Generation,2016.
[19]  سعید اباذری، امید مرادی،" بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با بکارگیری UPFC و تنظیم پارامتر های کنترل کننده بر اساس یک الگوریتم جدید PSO "،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۶ ، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵.
[20]  K. Sreenivasachar, S. Jayaram, M.M.A. Salama, “Dynamic stability improvement of multi-machine power system with UPFC,” Electric Power Systems Research 55 ,pp. 27–37, 2000.
[21]  M. Firouzi , G.B. Gharehpetian, Y. Salami, “Active and reactive power control of wind farm for enhancement transient stability of multi-machine power system using UIPC,” IET Renewable Power Generation, June 2017.
[22]  C. Li, J. Deng, X.P. Zhang,“ Coordinated Design and Application of Robust Damping Controllers for Shunt FACTS Devices to Enhance Small-signal Stability of Large-scale Power Systems,” CSEE JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS, VOL. 3, NO. 4, DECEMBER 2017.
[23]  A. Khodabakhshian, M. R. Esmaili, M. Bornapour, “ Optimal coordinated design of UPFC and PSS for improving power system performance by using multi-objective water cycle algorithm,” Electrical Power and Energy Systems 83  .pp 124–133,2016.
[24]  سعید اباذری، صادق قائدی،" بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم های  قدرت چند ماشینه با حضورTCSC"،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 54 ، شماره 2 ،1393.
[25]  A. Ajami,A.M. Shotorbani, M.P. Aagababa, “Application of the direct Lyapunov method for robust finite-time power flow control with a unified power flow controller,” IET Generation, Transmission & Distribution, May 2012.
[26]  Q. Su, W.Quan, W. Quan, G. Cai, J. Li, “ Improved robust adaptive backstepping control approach on STATCOM for non-linear  power systems,” IET Generation, Transmission & Distribution, August 2017.
[27]  J. Sun, H. Zheng, C. L. DeMarco, Y. Chai, “ Energy Function Based Model Predictive Control with UPFCs for Relieving Power System Dynamic Current Violation”, Transactions on Smart Grid,2016.
[28]  G. Saravana Ilango, D. Aravindan and C. Nagamani, “Application of Adaptive Back Stepping Control Technique for Damping of Power System Oscillations with UPFC”, Fifteenth National Power Systems Conference (NPSC), IIT Bombay, December 2008.
[29]  E.Slotine,W.Li, “Applied Nonlinear  Control ”, Published by Prentice Hall, 1991.
[30]  Kundur, P., “Power System Stability and Control. Ontario,” McGraw-Hill, 1994.
[31]  Noroozian, M., Angquist, L., Ghandhari, M., Andersson, G., “Use of UPFC for optimal power flow control”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol.12, no.4, pp.1629-1634, 1997.
[32]  Mehraeen, S., Jagannathan, S., Crow, M. L., “Noval dynamic representation and control of power systems with FACTS devices,” IEEE Transactions on Power Systems, vol.25, no.3, pp.1542-1554, 2010.
[33]  Jose. P. Therattil, P.C.Panda, “Modeling and Control of a Multi-Machine Power System with FACTS Controller”, 978-1-4577-1510-5/11©2011 IEEE.
[34]  Z. Ding, “Nonlinear and Adaptive Control Systems”, Published by The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, First published 2013.
[35]  M.ristic,I.Kanellakopoulos,P.V.Kokotovic, “Nonlinear and Adaptive Control  Design”, Published by Wiley-interscience, First published June 14, 1995.
[36]  H. K.Khalil, “Nonlinear systems”, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
[37]  K. Sreenivasachar, S. Jayaram, M.M.A. Salama, “Dynamic stability improvement of multi-machine power system with UPFC”, Electric Power Systems Research 55 (2000) 27–35.