قیمت‌گذاری واحدهای تولید پراکنده بر اساس بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با استفاده از نظریه بازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی- دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله به ارائه یک روش جدید برای قیمت‌گذاری واحدهای تولید پراکنده بر اساس سهم ناحیه‌های شبکه توزیع در بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع پرداخته شده است. درروش پیشنهادی ایرادهایی از قبیل تخصیص قیمت صفر به واحدهای تولید پراکنده و غیرصفربودن مازاد تجاری برای قابلیت اطمینان، برطرف شده است. برای تعیین سهم و قیمت ناحیه‌ها از نظریه بازی‌های مشارکتی بهره گرفته‌شده است. برای ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه توزیع از زنجیره مارکوف استفاده‌شده است که در آن بهره‌برداری از واحدهای تولید پراکنده در حالت جزیره‌ای نیز موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing of Distributed Generations Based on Reliability Enhancement of Distribution Network Using Game Theory

نویسندگان [English]

  • O. Zarenia
  • S. S. Mohtavipour
Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new method for pricing of Distributed Generations (DG) based on contribution of each zone of distribution network to reliability enhancement is proposed. In the proposed method, some flaws such as zero reliability price allocation to DGs and non-zero merchandising surplus are eliminated. In order to determine the share and price of each zone, cooperation game theory is utilized. For reliability evaluation of distribution network, Markov chain in used in which the operation of DGs in islanded mode is considered as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed generation (DG)
  • reliability
  • distribution network
  • markov chain
  • game theory
[1]      K. Shaloudegi, N. Madinehi, and H. A. Abyaneh, “A Novel Policy for Locational Marginal Price Calculation in Distribution Systems Based on Loss Reduction Allocation Using Game Theory,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 27, no. 2, pp. 811-820, 2012.
[2]      E.A. Farsani, H.A. Abyaneh, M. Abedi and S.H. Hosseinian. “A novel policy for LMP calculation in distribution networks based on loss and emission reduction allocation using nucleolus theory.” IEEE Trans Power Syst., vol. 31, no. 1, pp. 143-152, 2016.
[3]      S.M. Miri Larimi, M. R. Haghifam, and A. Ghadiri. “Determining the guaranteed energy purchase price for Distributed Generation in electricity distribution networks.” Utilities Policy,vol. 41, pp. 118-127, 2016.
[4]      FERC. The potential benefits of distributed generation and rate-related issues that may impede their expansion, February 2007, https://www.ferc.gov/legal/fed-sta.
[5]      F.C. Schweppe, M.C. Caramanis, R.D. Tabors, R.E. Bohn, Spot pricing of Electricity, Springer Science & Business Media, 1988.
[6]      P. M. Sotkiewicz and J. M. Vignolo, “Nodal pricing for distribution networks: Efficient pricing for efficiency enhancing DG,” IEEE Trans.Power Syst., vol. 21, no. 2, pp. 1013–1014, 2006.
[7]      W. Ouyang, H. Cheng, X. Zhang, and F. Li, "Evaluation of distributed generation connecting to distribution network based on long-run incremental cost," IET generation, transmission & distribution, vol. 5, no. 5, pp. 561-568, 2011.
[8]      S.M. Miri Larimi, M. R. Haghifam and P. Taylor, "Value based pricing of distribution generations active power in distribution networks," IET Generation, Transmission & Distribution,vol. 9, no. 15, pp. 2117-2125, 2015.
[9]      G. A. Jimenez-Estevez, R. Palma-Behnke, R. Torres-Avila and L. S.Vargas, "A competitive market integration model for distributed generation," IEEE Trans. Power Systems,vol. 22, no. 4, pp. 2161-2169, 2007.
[10]      C. Gu, F. Li, and Y. Song, “Long-run network pricing to facilitate users’ different security preference,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 26, no. 4, pp. 2408–2416, 2011.
[11]      S. M. Abedi, and M. R. Haghifam. "Second revenue stream for distributed generation in the presence of reliability insurance," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 59, pp. 29-35, 2014.
[12]      Z. Ghofrani-Jahromi, Z. Mahmoodzadeh, M. Ehsan, “Distribution loss allocation for radial systems including DGs,” IEEE Trans. Power Deliv., vol. 29, no. 1, pp. 72-80, 2014.
[13]      مجید حروفیانی، علی زنگنه و رضا قندهاری، «مدل چندهدفه قیمت‌گذاری تزریق توان راکتیو منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 3، پائیز 95
[14]      K. Wang, Z. Ouyang, R. Krishnan, L. Shu and L. He, “A game theory-based energy management system using price elasticity for smart grids,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 11, no. 6, pp. 1607-1616, 2015.
[15]      P. Wang, Y. Ding and Y. Xiao. "Technique to evaluate nodal reliability indices and nodal prices of restructured power systems," IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 152, no. 3, pp. 390-396, 2005.
[16]      P. D. Jesus, M. P. De Leão, J. M. Yusta,H. M. Khodr and A. J. Urdaneta, “Uniform marginal pricing for the remuneration of distribution networks,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, no. 3, pp. 1302–1310, 2005.
[17]      D. Sonhuai, Z. Xinghua, M. Lu and X. Hui, “A novel nucleolus-based loss allocation method in bilateral electricity markets,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 1, pp. 28–33, 2006.
[18]      Z. Bie, P. Zhang, G. Li, B. Hua, M. Meehan and X. Wang, "Reliability evaluation of active distribution systems including microgrids," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 4, pp. 2342-2350, 2012.
[19]      A. Heidari, V. G. Agelidis and M. Kia, "Considerations of sectionalizing switches in distribution networks with distributed generation", IEEE Trans. Power Del., vol. 30, no. 3, pp. 1401-1409, 2015.
[20]      Y. Chen, Y. Zheng, F. Luo, J. Wen and Z. Xu, "Reliability evaluation of distribution systems with mobile energy storage systems," IET Renewable Power Generation, vol. 10, no. 10, pp. 1562-1569, 2016.
[21]      L. S. Shapley, A value for n-person gamesThe Shapley value, Classics in Game Theory, 1988.
[22]      D. Schmeidler, "The nucleolus of a characteristic function game," SIAM Journal on applied mathematics, vol. 17, no. 6, pp. 1163-1170, 1969.
[23]      A. S. Nowak and T. Radzik. "A solidarity value for n-person transferable utility games," International Journal of Game Theory, vol. 23, no.1, pp. 43-48, 1994.
[24]      Y. Atwa amd E. El-Saddany, “Reliability evaluation for distribution system with renewable distributed generations during islanded mode of operation,” IEEE Trans. Power Systems, vol. 24, no.2, pp. 572-881, 2009.
[25]      R. Mohammadi, H. Rajabi-Mashhadi and M. Shahidehpour, "Market-based Customer Reliability Provision in Distribution Systems Based on Game Theory: A Bi-level Optimization Approach," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 2, pp-24-34, 2018.
[26]      E. Azad-Farsani, "Loss minimization in distribution systems based on LMP calculation using honey bee mating optimization and point estimate method," Energy, vol. 140, pp. 1-9, 2017.
[27]       مجید نیری پور، سعید حسنوند و حسین فلاح زاده ابرقوئی، «برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم به منظور تبدیل شبکه توزیع موجود به ریزشبکه»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 2، تابستان 96.