افزایش سرعت الگوریتم تعیین ضریب انعکاس بار تقویت‌کننده‌های غیرخطی بر مبنای پارامترهای X

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

دانشکده مهندسی - دانشگاه اصفهان

چکیده

 در سال‌های اخیر روش‌های طراحی بر مبنای پارامترهای X معرفی شده‌اند. یکی از این الگوریتم‌ها، امپدانس بار بهینه‌ای را تعیین می‌کند که به ازای آن توان خروجی بیشینه می‌شود. این الگوریتم از یک روند تکرارشونده استفاده می‌کند. ضریب وزنی، سرعت همگرایی این الگوریتم را تعیین می‌کند. با انتخاب نامناسب این ضریب وزنی ممکن است الگوریتم کُند و یا ناپایدار شود. در این مقاله یک روش وزن‌دهی کاهشی و یک روش وزن‌دهی تطبیقی برای سرعت بخشیدن به همگرایی و جلوگیری از ناپایداری ارائه می‌شوند. با کاربرد این روش‌ها در تقویت‌کننده‌های مختلف، کارایی آن‌ها در مقایسه با وزن‌دهی ثابت بررسی می‌شود. با توجه به نتایج، دو روش پیشنهادی سرعت همگرایی بیشتری نسبت به حالت وزن‌دهی ثابت دارند. این روش‌ها با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در نهایت الگوریتم وزن تطبیقی با کمترین مراحل تکرار به‌عنوان روش بهینه انتخاب شده است. هر دو روش پیشنهادی در همه موارد پایدار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acceleration of the Algorithm for Determining the Load Reflection Coefficient of Nonlinear Amplifiers based on X Parameters

نویسندگان [English]

  • H. Ghasemi Joujili
  • M. Mivehchy
Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In recent years, design algorithms have been introduced based on X parameters. One of these algorithms determines the load impedance that maximizes the output power. This algorithm uses an iterative process. The weighting factor in this algorithm determines the convergence rate of this algorithm. By choosing this weighting factor unsuitably, the algorithm may be slow down or become unstable. In this paper, a reduction weighted method and an adaptive weighing method are proposed to accelerate the convergence and prevent instability.  By using these methods in different amplifiers, their performance is investigated compared with constant weights. According to the results, the two proposed methods have a higher convergence rate than the constant weight algorithm. These methods are compared with each other. Finally, the adaptive weight algorithm with the lowest repeat steps was selected as the optimal method. Both of the proposed methods are stable in all cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear amplifier
  • X-parameters
  • Improvement of the load reflection coefficient
[1]      C.-I. Lee, Y.-T. Lin, and W.-C. Lin, “Investigation of Time-Domain Locus of SiGe HBTs in the Avalanche Region by Using the X-Parameter Measurement Under Large-Signal Drive,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters , vol. 27, no. 5, pp. 464–466, May 2017.
[2]      جواد جاویدان، سپیده فاضل، «طراحی تقویت‌کننده توان دوبانده هم‌زمان با سوئیچ فعال در GHz 4/2/9/0 در پروسه μm RF CMOS18/»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 4، صفحات 94-85، 1395.
[3]      G. Simpson, J. Horn, D. Gunyan, and D. E. Root, “Load-pull + NVNA = enhanced X-parameters for PA designs with high mismatch and technology-independent large-signal device models,” 72nd ARFTG Microwave Measurement Symposium, Portland, OR, USA, pp. 88–91, 2008.
[4]      C.-I. Lee, Y.-T. Lin, and W.-C. Lin, “Large-Signal Characterization of pHEMT Under Different Load Conditions by Using X-Parameters,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters. vol. 26, no. 2, pp. 125–127, Feb. 2016.
[5]      R. Essaadali, A. Jarndal, A. B. Kouki, and F. M. Ghannouchi, “A New GaN HEMT Equivalent Circuit Modeling Technique Based on X-Parameters,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 64, no. 9, pp. 2758–2777, Sep. 2016.
[6]      A. M. Pelaez-Perez, J. I. Alonso, M. Fernandez-Barciela, and P. J. Tasker, “Validation of load-independent X-parameters,”  Active RF Devices, Circuits and Systems Seminar , pp. 47–50, 2011.
[7]      افشین کاظمی، نویدرضا ابجدی، «کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع برای سیستم‌های غیرخطی تک‌ورودی – تک‌خروجی همراه با نامعینی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 4، صفحات 1625-1613، 1396.
[8]      A. M. Pelaez-Perez, S. Woodington, M. Fernandez-Barciela, P. J. Tasker, and J. I. Alonso, “Application of an NVNA-Based System and Load-Independent X-Parameters in Analytical Circuit Design Assisted by an Experimental Search Algorithm,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 61, no. 1, pp. 581–586, Jan. 2013.
[9]      A. M. Pelaez-Perez, S. Woodington, J. I. Alonso, M. Fernandez-Barciela, and P. J. Tasker, “X-parameters®-based closed-form expressions for evaluating power-dependent fundamental negative and positive real impedance boundaries in oscillator design,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 6, no. 8, p. 835, 2012.
[10]      H. G. Joujili, M. Mivehchy, M. Nouri, and S. A. Aghdam, “A new analytical algorithm for the determination of the load reflection coefficient to maximization dynamic range in high frequency power amplifiers,” 17th Annual Wireless and Microwave Technology Conference, pp. 1–4, 2016.
[11]      H. G. Joujili, M. Mivehchy, and M. Habibi, “A Novel Analytical Design Approach for Determining the Optimum Load to Minimize Harmonic Output Power Based on X-Parameters,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 64, no. 11, pp. 3492–3500, Clearwater, FL, USA, Nov. 2016.
[12]      D. E. Root, “Polyharmonic distortion modeling,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 7, no. 3, pp. 44–57, Jun. 2006.
[13]      J. Horn, D. E. Root, and G. Simpson, “GaN Device Modeling with X-Parameters,” IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, pp. 1–4, 2010.
[14]      J. Verspecht, D. E. Root, J. Wood, and A. Cognata, “Broad-band, multi-harmonic frequency domain behavioral models from automated large-signal vectorial network measurements,” IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, pp. 1975–1978, 2005.
[15]      J. Verspecht, D. Gunyan, J. Horn, J. Xu, A. Cognata, and D. E. Root, “Multi-tone, Multi-port, and Dynamic Memory Enhancements to PHD Nonlinear Behavioral Models from Large-signal Measurements and Simulations,” IEEE/MTT-S International Microwave Symposium, pp. 969–972, Long Beach, CA, USA, 2007.
[16]      S. Woodington,  Behavioural model analysis of active harmonic load–pull measurements, Ph.D. Thesis, Cardiff University, United Kingdom, Mar, 2001.
[17]      California Eastern Laboratories. NEC transistors ads design kit, Version 1.5, July 2015, http://www.cel.com/pdf/misc/NEC_mdl_kit_v1.5.zip.
[18]      A. M. Pelaez-Perez, X-parameters based analytical design of nonlinear microwave circuits. application to oscillator design, Ph.D. Thesis, Cardiff University, United Kingdom, Apr, 2016.