ارائه یک مبدل DC-DC جدید غیرایزوله با بهره ولتاژ بالا براساس ساختار SEPIC برای کاربردهای انرژی‌های تجدیدپذیر

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه صنعتی قم

چکیده

در این مقاله یک مبدل DC-DC افزاینده غیرایزوله جدید براساس مبدل SEPIC ارائه می‌شود. مبدل پیشنهادی امکان کارکرد در بهره‌های ولتاژ بالا تحت دوره‌های کاری پایین سوییچ قدرت را دارا می‌باشد و این موضوع باعث کاهش ریپل جریان سلف‌ها، کاهش تلفات هدایت و همچنین کاهش استرس ولتاژ دو سر سوییچ‌های نیمه‌هادی می‌شود. از آن‌جایی که مبدل پیشنهادی براساس مبدل SEPIC است؛ مزایای ذاتی مبدل SEPIC ازجمله جریان ورودی پیوسته را که در سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر حائز اهمیت است دارا می‌باشد. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی نسبت به مبدل‌های مرسوم بالاتر است و ساختار و سیستم کنترلی آن ساده می‌باشد. در این مقاله، تحلیل حالت ماندگار مبدل پیشنهادی در دو حالت کاری CCM و DCM ارائه می‌شود. نتایج آزمایشگاهی که برروی یک نمونه اولیه 150 وات انجام گرفته‌است صحت تحلیل‌های تئوری و همچنین عمل‌کرد مناسب مبدل پیشنهادی را تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Non-Isolated DC-DC Converter with High Voltage Gain Based on SEPIC Topology for Renewable Energy Applications

نویسندگان [English]

  • M. Heydari
  • H. Khoramikia
  • M. Salehi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
چکیده [English]

: A new SEPIC-based high step-up DC-DC converter is proposed in this paper. The proposed converter can work with high voltage gain in low duty cycle which causes to decrease the inductors current ripple, the conduction losses and the voltage stress across the semiconductors. Since the proposed converter is based on the SEPIC topology, it inherits the SEPIC’s advantage of continuous input current which can be significantly important in renewable energy systems. The voltage gain of the proposed converter is more than the classic SEPIC converter and its structure and control system are simplistic. In this paper, steady state analysis of the converter in CCM and DCM mode is provided. The experimental results show the suitable performance of the proposed converter. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • DC-DC converter
  • SEPIC converter
  • high step-up converter
  • non-isolated converter
[1]      S. Hussain, R. Al-ammari, A. Iqbal, M. Jafar, and S. Padmanaban, “Optimisation of hybrid renewable energy system using iterative filter selection approach,” IET Renew. Power Gener., vol. 11, no. 11, pp. 1440–1445, Sep. 2017.
[2]      H.-u. Oh and T. Park, "Experimental feasibility study of concentrating photovoltaic power system for cubesat applications," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 51, no. 3, pp. 1942-1949,Jul. 2015.
[3]      M. Khaled, H. Ali, M. Abd-El Sattar, and A. A. Elbaset, “Implementation of a modified perturb and observe maximum power point tracking algorithm for photovoltaic system using an embedded microcontroller,” IET Renew. Power Gener., vol. 10, no. 4, pp. 551–560, Apr. 2016.
[4]      J. Yang, D. Yu, H. Cheng, X. Zan, and H. Wen, “Dual-coupled inductors-based high step-up DC/DC converter without input electrolytic capacitor for PV application,” IET Power Electron., vol. 10, no. 6, pp. 646–656, May 2017.
[5]      A. A. A. Freitas, F. L. M. Antunes, S. Daher, E. M. Sá Júnior, and F. L. Tofoli, “High-voltage gain dc–dc boost converter with coupled inductors for photovoltaic systems,” IET Power Electron., vol. 8, no. 10, pp. 1885–1892, Oct. 2015.
[6]      M. Kim and S. Choi, “A Fully Soft-Switched Single Switch Isolated DC–DC Converter,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 30, no. 9, pp. 4883–4890, Sep. 2015.
[7]      T.-J. Liang, J.-H. Lee, S.-M. Chen, J.-F. Chen, and L.-S. Yang, “Novel Isolated High-Step-Up DC–DC Converter With Voltage Lift,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, no. 4, pp. 1483–1491, Apr. 2013.
[8]   مهدی سلیمی و مریم پرنادم، «مبدل DC-DC افزاینده جدید مبتنی بر کلیدزنی سلفی/خازنی با بهره ولتاژ بسیار بالا»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 47، شماره 1،   صفحات 107-121، 1396
[9]      L. Schmitz, D. C. Martins, and R. F. Coelho, “Generalized High Step-Up DC-DC Boost-Based Converter With Gain Cell,” IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap., vol. 64, no. 2, pp. 480–493, Feb. 2017.
[10]      M. R. Banaei and H. A. F. Bonab, “A Novel Structure for Single-Switch Nonisolated Transformerless Buck–Boost DC–DC Converter,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 64, no. 1, pp. 198–205, Jan. 2017.
[11]      M. Zhu and F. L. Luo, “Voltage-lift-type Cûk converters: topology and analysis,” IET Power Electron., vol. 2, no. 2, pp. 178–191, Mar. 2009.
[12]      R. Gules, W. M. dos Santos, F. A. dos Reis, E. F. R. Romaneli, and A. A. Badin, “A Modified SEPIC Converter With High Static Gain for Renewable Applications,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, no. 11, pp. 5860–5871, Nov. 2014.
[13]      S. H. Hosseini, R. S. Alishah, and N. V. Kurdkandi, “Design of a new extended zeta converter with high voltage gain for photovoltaic applications,” in 2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), pp. 970–977, 2015.
[14]      M. Veerachary, “Power tracking for nonlinear PV sources with coupled inductor SEPIC converter,” IEEE Trans. Aeros. And Electron., vol. 41, no. 3, pp. 1019–1029, Nov. 2005.
[15]      H.-L. Do, “Soft-Switching SEPIC Converter With Ripple-Free Input Current,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 6, pp. 2879–2887, Jun. 2012.
[16]      P. F. de Melo, R. Gules, E. F. R. Romaneli, and R. C. Annunziato, “A Modified SEPIC Converter for High-Power-Factor Rectifier and Universal Input Voltage Applications,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 2, pp. 310–321, Feb. 2010.
[17]      K.-B. Park, G.-W. Moon, and M.-J. Youn, “Nonisolated High Step-up Boost Converter Integrated With Sepic Converter,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 9, pp. 2266-2275, Sep. 2010.
[18]      G. Di Capua and N. Femia, “A Critical Investigation of Coupled Inductors SEPIC Design Issues,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 6, pp. 2724–2734, Jun. 2014.
[19]      R. Moradpour, H. Ardi, and A. Tavakoli, "Design and Implementation of a New SEPIC-Based High Step-Up DC/DC Converter for Renewable Energy Applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 2, pp. 1290-1297,Feb. 2018.
[20]      J. Yao, A. Abramovitz and K. M. Smedley, “Analysis and design of charge pump assisted high step-up tapped inductor SEPIC converter with an “inductor-less” regenerative snubber,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 30, no. 10, pp. 5565–5580, Oct. 2015.
[21]      A. Abramovitz, K. Smedley, and J. Yao, “Derivation of a family of high step-up tapped inductor SEPIC converters,” Electron. Lett., vol. 50, no. 22, pp. 1626–1628, Oct. 2014.
[22]      M. K. Kazimierczuk, Pulse-width modulated DC-DC power converters: John Wiley & Sons, 2015.
[23]      R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics: Springer, 2001.
[24]      R. Gules, L. L. Pfitscher, and L. C. Franco, “An interleaved boost DC-DC converter with large conversion ratio,” in Proc. IEEE Int. Symp. Ind. Electron., pp. 411–416, 2003.
[25]   محمدرضا بنایی و حسین اژدر فائقی، «ارائه یک مبدل dc-dc جدید بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بهبودیافته»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 46، شماره 3، صفحات 59-71، 1395
[26]      Y. Tang, D. Fu, T. Wang, and Z. Xu, “Hybrid Switched-Inductor Converters for High Step-Up Conversion,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 62, no. 3, pp. 1480–1490, Mar. 2015.