نویسنده = اکبری، رضا
Adapting Swarm Intelligence Based Methods for Test Data Generation

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 183-193

محمدمهدی دژم شهابی؛ سید احسان بهشتیان؛ سیدپارسا بدیعی؛ رضا اکبری؛ سید محمد رضا موسوی