نحوه پرداخت هزینه مربوط به چاپ مقالات پذیرفته شده

قابل توجه نویسندگان محترم

برای واریز هزینه مربوط به مقالات منتشر شده به یکی از دو طریق زیر می توانید عمل کنید:

1-    واریز به شماره حساب 8606912162 بانک ملت و با شناسه 110498012100