تخصیص شاپای الکترونیکی به مجله (تاریخ درج خبر: 1395/09/22)

با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شاپای الکترونیکی (Online ISSN) به شماره 3051-2538 از سوی واحد شاپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز تخصیص داده شد.