همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

دکتر میرهادی سیدعربی

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

seyedarabi@tabrizu.ac.ir
041-33393794

سردبیر

دکتر ابراهیم بابائی

استاد، گروه مهندسی برق - قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

e-babaei@tabrizu.ac.ir
041-33393763

دبیر تخصصی

دکتر محمد باقر بناءشریفیان

استاد، دانشگاه تبریز

sharifian@tabrizu.ac.ir
041-33393715

مدیر وب سایت

دکتر مینا سلیم

مهندسی برق- کنترل استادیار، گروه مهندسی برق - کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

m.salim@tabrizu.ac.ir
041-33393756

مدیر داخلی

دکتر محمد اسدپور

مهندسی برق- مخابرات استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

m_asadpour@tabrizu.ac.ir
041-33393756

دکتر حامد باغبان

دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز

h-baghban@tabrizu.ac.ir
041-33393852

دکتر پیمان باقری کلجاهی

استادیار، گروه مهندسی برق - کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

pbagheri@tabrizu.ac.ir
041-33393726

دکتر مینا سلیم

مهندسی برق- کنترل استادیار، گروه مهندسی برق - کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

m.salim@tabrizu.ac.ir
041-33393756

دکتر هادی صوفی

استادیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز

h.soofi@tabrizu.ac.ir
041-33393867

دکتر لیلی فرزین‌وش

فناوری اطلاعات استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

l.farzinvash@tabrizu.ac.ir
041-33393756

دکتر محمود محصل فقهی

مهندسی برق- مخابرات استادیار، گروه مهندسی برق - مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir
041-33393756

دکتر سامیه مطلوب

مهندسی برق- الکترونیک استادیار گروه مهندسی برق- الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

matloub@tabrizu.ac.ir
041-33393789

دکتر توحید یوسفی رضایی

مهندسی پزشکی استادیار، گروه مهندسی پزشکی - بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

yousefi@tabrizu.ac.ir
041-33393756

ویراستار

دکتر نقی رستمی

استادیار، گروه مهندسی برق - قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

n-rostami@tabrizu.ac.ir
041-33393746

دکتر سحرانه قائمی

دانشیار، گروه مهندسی برق - کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

ghaemi@tabrizu.ac.ir
041-33393740

دکتر لیلی محمدخانلی

دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

l-khanli@tabrizu.ac.ir
041-33393725

مدیر داخلی

دکتر کاظم وارثی

استادیار، گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

k.varesi@sut.ac.ir
0000-0002-9802-1058