استفاده از روش جابه‌جایی قطب‌ها در یک رؤیت‌گر جدید مرتبه کاهش‌یافته برای روش کنترل مستقیم گشتاور در موتور القایی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این مقاله، یک رؤیت‌گر حلقه بسته شار استاتور جدید بر مبنای مدل ولتاژ (مرتبه کاهش‌یافته) در کاربردهای روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC) برای موتورهای القایی ارائه شده است. قاعده روش کنترل مستقیم گشتاور، بر پایه کنترل شار و اندازه آن بوده، لذا تخمین شار یکی از مباحث کلیدی در این روش است. استفاده از رؤیت‌گرهای مرسوم حلقه باز مدل ولتاژ می‌تواند سبب بروز مشکلاتی از قبیل ظاهر شدن آفست1 دی-سی در خروجی، اشباع انتگرال‌گیر و تخمین نادرست در سرعت‌های پایین شود. یکی از راه‌حل‌های موجود برای جبران این نارسایی‌ها و بهبود عملکرد سیستم محرکه، استفاده از رؤیت‌گرهای حلقه بسته است. رؤیت‌گر ارائه‌شده در این مقاله، یک رؤیت‌گر حلقه بسته جدید کاهش مرتبه یافته بر مبنای جابه‌جایی قطب‌های تابع تبدیل آن به‌سمت چپ در صفحه مختصات مختلط است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که عملکرد DTC در نقاط کار مختلف به‌خصوص، در سرعت‌های پایین بهبودیافته و همچنین رؤیت‌گر در شرایط بحرانی قادر به حفظ پایداری خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Poles Shifting Method in a New Reduced-Order Observer for Direct Torque Control Technique in Induction Motor

نویسندگان [English]

  • A. Aliaskari
  • S. A. Davari
  • B. Zarei
Faculty of Electrical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new closed-loop stator flux observer based on the voltage model (reduced-order) in direct torque control (DTC) applications for induction motors is proposed. The rule of DTC is based on controlling flux and its angle. Therefore, flux estimation is one of the fundamental issues in this method. Using the conventional open-loop voltage model observers can cause some problems such as, appearing dc offset in output, integrator saturation and incorrect estimation in low-speeds. One of the available solutions for compensating these shortcomings and improving the drive system performance is using closed-loop observers. The proposed observer in this paper is a novel closed-loop reduced-order observer based on shifting poles of its transfer function to the left in the complex plane. The simulation results show that the DTC performance is improved in different operation points, especially in low-speeds and also the observer is able to keep its stability in critical conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct torque control
  • stator flux estimation
  • stator model
  • voltage model
  • induction motor
  • operation points
 [1] I. Takahashi and T. Noguchi, “A new quick-response and high-efficiency control strategy of an induction motor”, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. IA-22, pp. 820–827, Sept./Oct. 1986.
[2] J. Holtz, “Sensorless Control of Induction Machines-With or Without Signal Injection?”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 1, pp. 7–30, Feb. 2006.
[3] N. R. N. Idris and A. H. M. Yatim, “An Improved Stator Flux Estimation in Steady-State Operation for Direct Torque Control of Induction Machines”, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 38, no. 1, pp. 110–116, Jan./Feb. 2002.
[4] C. Lascu, I. Boldea and F. Blaabjerg, “Comparative Study of Adaptive and Inherently Sensorless Observers for Variable-Speed Induction-Motor Drives”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 1, pp. 57–65, Feb. 2006.
[5] C. Lascu, I. Boldea and F. Blaabjerg, "A class of speed-sensorless sliding-mode observers for high-performance induction motor drives", IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 9, pp. 3394-3403, Sep. 2009.
[6] D. Stojic, M. Milinkovic, S.Veinovic and I. Klasnic, “Improved Stator Flux Estimator for Speed Sensorless Induction Motor Drives”, IEEE Trans. Power Electron., vol. 30, no. 4, pp. 2363-2371, Apr. 2015.
[7] J. Hu, B. Wu, “New integration algorithms for estimating motor flux over a wide speed range.”, IEEE Trans. Power Electron., vol. 13, no.5, pp. 969-977, Sep. 1998.
[8] M. Hinkkanen and J. Luomi, “Modified integrator for voltage model flux estimation of induction motors”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 50, pp. 818-820, 2003.
[9] A. Choudhury, P. Pillay and S. S. Williamson, "Modified stator flux estimation based direct torque controlled PMSM drive for hybrid electric vehicle," in IECON 2012—38th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, 2012, pp. 2965-2970.
[10] M. H. Shin, D. S. Hyun, S. B. Cho and S. Y. Choe, "An improved stator flux estimation for speed sensorless stator flux orientation control of induction motors", IEEE Trans. Power Electron., vol. 15, no. 2, pp. 312-318, Mar. 2000.
[11] M. Comanescu and L. Xu, "An improved flux observer based on PLL frequency estimator for sensorless vector control of induction motors," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, pp. 50-56, 2006.
[12]      G. Tan, X. Wu, Z. Ye, Y. Han and P. Guo, "Dual three-level double fed induction motor control based on novel stator flux observer," in Electrical and Control Engineering (ICECE), 2010 International Conference on, 2010, pp. 3668-3671.
[13] Y. Wang and Z. Deng, "An integration algorithm for stator flux estimation of a direct-torque-controlled electrical excitation flux-switching generator", IEEE Trans. Energy Convers., vol. 27, no. 2, pp. 411-420, Jun. 2012.
[14] Y. Wang and Z. Deng, "Improved Stator Flux Estimation Method for Direct Torque Linear Control of Parallel Hybrid Excitation Switched-Flux Generator", IEEE Trans. Energy Convers, vol. 27, no. 3, pp. 747-756, Sep. 2012.
[15] C. Lascu and G. D. Andreescu, “Sliding-Mode Observer and Improved Integrator With DC-Offset Compensation for Flux Estimation in Sensorless-Controlled Induction Motors”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 3, pp. 785–794, Jun. 2006.
[16] ابوالفضل حلوایی نیاسر، علیرضا فرجی، « کنترل بدون حسگر موتور بدون جاروبک آهنربای دائم غیر سینوسی بر مبنای روش حذف هارمونیک گشتاور انتخابی و با استفاده از رؤیت‌گر مود لغزشی مرتبه کامل»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 47، شماره1، صفحه 55-68، بهار 1396.
[17] C. Lascu, I. Boldea and F. Blaabjerg, “Direct torque control of sensorless induction motor drives: A sliding-mode approach”, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 40, no. 2, pp. 582–590, Mar./Apr. 2004.
[18] C. Lascu, I. Boldea, F. Blaabjerg, "A class of speed-sensorless sliding-mode observers for high-performance induction motor drives", IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 9, pp. 3394-3403, Sep. 2009.
[19] R. C´ardenas, R. Pena, J. Clare, G. Asher and J. Proboste, “MRAS observers for sensorless control of doubly-fed induction generators”, IEEE Trans. Power Electron., vol. 23, no. 3, pp. 1075–1084, May 2008.
[20] علی خاکی صدیق، اصول کنترل مدرن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
[21] مجید ولی زاده، محمدرضا فیضی، ابراهیم بابایی، مهران صباحی، « اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره 3، صفحه 53-69، پاییز 1393.