توزیع اقتصادی دینامیکی توان در سیستم قدرت با الگوریتم توسعه‌یافته جستجوی هارمونی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

تأمین تقاضای انرژی برای مشترکین با در نظر گرفتن حداقل هزینه تولید، از مهم‌ترین چالش‌های موجود در تحقیقات اخیر است. به‌عبارتی دیگر، تأمین توان با حداقل نمودن هزینه‌های تولید و برقراری قیدهای وارد بر آن هست. به‌دلیل ماهیت غیرخطی و پیچیدگی ذاتی موجود در این مسئله، حل آن با روش‌های ریاضی مستلزم محاسبات زیاد خواهد بود. به‌همین دلیل در این مقاله ابتدا به مدل‌سازی مسئله توزیع اقتصادی دینامیکی توان برای طول یک شبانه‌روز (24 ساعت) با در نظر گرفتن عوامل غیرخطی ازجمله، نرخ شیب افزایشی-کاهشی، تابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی، حداکثر و حداقل توان، مناطق ممنوعه تولید و غیره پرداخته شده است و سپس به‌کمک الگوریتم بهبودیافته جستجوی هارمونی حل شده است. به‌منظور ارتقای الگوریتم جستجوی هارمونی، در روش پیشنهادی از نظریه آشوب و عملگر تقاطع به اصلاح جستجوی محلی و کلی بهره گرفته شده است. در نهایت، کارایی روش پیشنهادی بر سیستم‌های استاندارد موجود سایر مقالات اعمال و نتایج حاصل از آن با روش‌های موجود مقایسه شده است. نتایج به‌دست آمده از روش پیشنهادی، نشان از کارایی قابل‌قبول روش پیشنهادی در حل مسئله غیرخطی پیشنهادی مانند توزیع دینامیکی توان دارد. همچنین، نتایج به‌دست آمده از الگوریتم بهبودیافته جستجوی هارمونی بر روی توابع آزمون استاندارد نشان از بهبود جستجوی محلی و نهایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Economic Dispatch in Power System by Modified Harmony Search Algorithm

نویسنده [English]

  • M. Nooshyar
Faculty of Technical and Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Supply of energy with minimum production cost as view of consumer's payment is the most important challenge in recent researches. In other words, power supply during a day (24h) in the least costs, while satisfy the power system constraints is main aim of this paper. Since the dynamic economic dispatch (DED) had inherent nonlinearity therefore it makes a quite complexity inherent for the mathematical methods to solve it as view of computational burden. In this regard, we models dynamic economic load dispatch during a day with available constrains such as valve point effect, power system bound, ramp-rate constraints and etc and propose a new Modified Harmony Search Algorithm (MHSA) to solve it. In the proposed algorithm employ Chaos theory and local/global operators to improve search ability of original harmony search algorithm. At last, the proposed method assesses on available standard test systems compare to other existing methods. The results of the proposed method show acceptable performance in solving of nonlinear problem such as dynamic economic dispatch (DED). Also, the obtained results of the improved harmony search algorithm from test function show acceptable improvement in local search and global parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified harmony search algorithm
  • nonlinear constrains
  • valve point
  • optimization
  • DED problem