بهبود سرویس جستجوی مبتنی بر جدول درهم‌سازی توزیع‌شده در شبکه‌های همتا به همتای آلوده

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی تهران - دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده

از جدول‌های درهم‌سازی توزیع‌شده، به‌منظور مکان‌یابی مقیاس‌پذیر و توزیع‌شده منابع در شبکه‌های همتا به همتا استفاده می‌شود. همتاهای آلوده می‌توانند با دست‌کاری اطلاعات مسیریابی، بر روی جستجوها تأثیر بگذارند. در نبود یک گره مرکزی ناظر، آلودگی یک مسئله جدی در این شبکه‌ها قلمداد می‌شود. در این مقاله، با استفاده از نظرات همتاها در مورد یکدیگر، یک سیستم شهرت تشکیل شده است. الگوریتم اجماع پیشنهادی به همتاهای سیستم، امتیاز شهرت تخصیص می‌دهد. با استفاده از این الگوریتم، همتاها می‌توانند در مورد امتیاز شهرت همتای مورد نظر به توافق رسیده و برای ارتباط با آن همتا تصمیم‌گیری نمایند. نرخ موفقیت در فرآیند مکان‌یابی راهکار پیشنهادی بیش از 15 درصد بیشتر از الگوریتم ReDS است که به‌عنوان یکی از بهترین سیستم‌های شهرت مبتنی بر جدول‌های درهم‌سازی توزیع‌شده شناخته می‌شود که هدف آن مبارزه با آلودگی در سیستم‌های همتا به همتا است. در ادامه برای بهتر کردن راهکار اجماع پیشنهادی، الگوریتم اجماع وزن‌دار مطرح شده است. به این‌صورت که با توجه به امتیاز شهرت همتا، نظر ارائه‌شده توسط آن همتا وزن‌دار می‌شود. نرخ موفقیت مکان‌یابی در این روش حدوداً 40 درصد نسبت به اجماع ساده بهتر شده در حالی که 14 درصد حافظه بیشتری اشغال می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Distributed Hash Table-based Lookup Services in Polluted Peer-to-Peer Networks

نویسندگان [English]

  • G. Ghorbanian
  • A. Ghasemi
Faculty of Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Distributed Hash Tables (DHTs) are used in the peer-to-peer networks for scalable and distributed localization of resources. However, malicious peers may affect the lookups by manipulating the routing information. Without any central monitoring nodes, pollution will be a real concern in these networks. In this paper, using the peer feedbacks about each other, a reputation system is formed. The proposed consensus algorithm assigns reputation scores to the peers of the system. By using consensus algorithm, the peers can aggregate on the reputation score of the desired peer and make a trust decision about it. The success rate of searches in the proposed consensus algorithm is 15% higher than the ReDS algorithm which is one of the best reputation systems based on DHTs that is designed against pollution in the peer to peer systems. In the following, the weighted consensus algorithm has been proposed. In the weighted consensus algorithm, the reputation scores suggested by other peers are weighted by their own reputation scores. In the weighted consensus algorithm, the success rate of the searches is approximately 40% increased while the memory usage is increased about 14% compared to the consensus algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peer-to-peer
  • Pollution
  • malicious peer
  • dht
  • reputation score
  • redundant search
  • consensus