کنترل پیش‌بین با رویکرد بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت در حضور مزارع بادی با استفاده از سیستم ذخیره‌ساز انرژی ابرخازنی و SSSC

نویسندگان

دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی

چکیده

هدف اصلی این مقاله به‌کارگیری استراتژی کنترل پیش‌بین با رویکرد کنترل توان‌های اکتیو و راکتیو در راستای بهبود پایداری یک سیستم قدرت در حضور مزارع بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسوتغذیه (DFIG) است. در این راستا از سیستم ذخیره‌ساز انرژی ابرخازنی (SCESS) جهت کنترل توان اکتیو در مبدل سمت شبکه و حفظ تعادل ولتاژ لینک dc و از جبران‌ساز سری سنکرون استاتیکی (SSSC) به‌منظور کنترل پخش توان و کاهش نوسانات فرکانس پایین در خط منتهی به شین بی‌نهایت استفاده شده است. استراتژی مطرح‌شده مبتنی بر کنترل پیش‌بین تابعی بوده که می‌تواند به‌صورت همزمان علاوه‌بر کنترل توان‌های اکتیو و راکتیو مبدل سمت روتور، در طراحی کنترل‌کننده میرایی برای SCESS و SSSC به کار گرفته شود. در کنترل پیش‌بین تابعی به‌منظور کاهش بار محاسباتی در انتخاب مسیرهای ورودی از توابع لاگر و همچنین از داده نمایی وزنی جهت کاهش زمان نمونه‌برداری در افق پیش‌بینی استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی برای این کنترل‌کننده با دو روش دیگر شامل کنترل پیش‌بین مدل و کنترل‌کننده PI مقایسه شده و برتری آن در بهبود پایداری به وضوح نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها