بخش‌بندی نظارت‌نشده سلسله مراتبی تصاویر SAR با استفاده از سوپرپیکسل و فشرده‌سازی پر اتلاف داده

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی

2 مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

این مقاله روشی به‌نام بخش‌بندی نظارت‌نشده سلسله مراتبی با استفاده از فشرده‌سازی پراتلاف داده برای تصاویر رادار روزنه ترکیبی (SAR) ارائه می‌دهد که در آن از سوپرپیکسل‌ها به‌جای پیکسل‌ها استفاده شده است. در این مقاله، با ترکیب ویژگی‌هایی از قبیل لبه، بافت و شدت روشنایی به ادغام سوپرپیکسل‌ها پرداخته می‌شود که روند ادغام طی دو مرحله صورت می‌گیرد. با توجه به‌این‌که بسیاری از روش‌های مبتنی بر سوپرپیکسل، مشکل زمان اجرای بالا را دارند، الگوریتم دو مرحله‌ای پیشنهادی، علاوه بر بهبود دقت، زمان اجرای برنامه را نیز کاهش می‌دهد. مرحله اول ادغام نمودن تمامی سوپرپیکسل‌هایی است که مرز مجزا و مشخصی بین آن‌ها وجود ندارد. در مرحله دوم ادغام سوپرپیکسل‌ها در صورتی انجام می‌شود که طول کد داده‌ها تحت اعوجاجی مشخص، حداقل گردد. الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر SAR اجرا شده و مشاهده می‌شود که این الگوریتم از دقت و سرعت خوبی بهره‌مند است.

کلیدواژه‌ها