بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار - دانشکده مهندسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی

چکیده

پیشرفت‌های اخیر در الکترونیک قدرت استفاده از ادوات FACTS را در سیستم‌های قدرت مطرح نموده است. مطالعات جدید نشان داده است حضور ادوات FACTS هم چون UPFC، می‌تواند تداخل میان مودهای سیستم را افزایش دهد. در این مقاله، برای اولین بار، تداخل‌های غیرخطی میان کنترل‌کننده‌های مختلف UPFC در یک شبکه قدرت، با استفاده از روش سری مودال، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور روشی جدید و کلی برای یافتن ماتریس‌های جاکوبین و هسیان به‌شکل بسته، برای سیستم‌های قدرت شامل UPFC، ارائه گردیده است. علاوه بر آن از طریق محاسبه اندیس‌های مربوطه، تأثیر پارامترهای مختلف ازجمله ضریب میرایی و تغییر درجه غیرخطی سیستم بر روی میزان تداخل مودهای سیستم مورد مطالعه قرارگرفته است. به‌منظور بررسی صحت پاسخ حاصل از روش‌های مختلف شاخص مشابهت محاسبه گردیده است.

کلیدواژه‌ها