طراحی و کنترل ساختارهای جدید پایش‌گر یکپارچه کیفیت توان بین خطی بر اساس مبدل‌های چندپورته AC/AC

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - گروه مهندسی برق

چکیده

مبدل‌های کاهش‌کلیدیافته با توجه به مزایای متعدد از جمله هزینه و وزن کم، اندازه کوچک مورد توجه قرار گرفته‌اند. تاکنون ساختارهای مختلفی در جهت کاهش تعداد کلیدهای مبدل‌های قدرت در مقالات ارائه‌شده که می‌توان آن‌ها را به دو دسته اینورترهای تک‌خروجی و اینورترهای چندخروجی دسته‌بندی کرد. در این مقاله سه ساختار مبتنی بر مبدل‌های کاهش‌کلیدیافته بر اساس مبدل‌های 15 کلیدی 3 ساق و 15 کلیدی 5 ساق و 12 کلیدی 4 ساق جهت بهبود کیفیت توان در دو فیدر مجاور هم به‌صورت پایش‌گر یکپارچه کیفیت توان بین خطی (IUPQC) پیشنهاد شده است. کاهش کلید در ساختارهای پیشنهادی باعث کاهش پیچیدگی، قیمت کل سیستم و تلفات کلیدزنی می‌گردد. کنترل و طرح‌های مدولاسیون برای تضمین جبران‌سازی اغتشاشات ناشی از بار و شبکه و هم‌چنین ضریب توان واحد ورودی ارائه شده است. شبیه‌سازی ارائه‌شده تأثیرگذار بودن کنترل پیشنهادی و طرح‌های مدولاسیون برای مبدل‌های پیشنهادی را تأیید می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها