بهبود دینامیک سرمایه‌گذاری تولید با تشویق به سرمایه‌گذاری در منابع تولید پراکنده

نویسندگان

1 مدیریت شبکه برق ایران - معاونت بازار برق

2 دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سیستم قدرت تجدید ساختاریافته، بدون وجود سازوکارهای حمایت از احداث ظرفیت با پدیده سیکل‌های رونق و رکود در سرمایه‌گذاری مواجه است. این پدیده، به سبب سطح پایین پاسخ‌گویی تقاضا به قیمت، می‌تواند باعث به خطر افتادن کفایت عرضه (حتی بروز خاموشی) در دوره‌های رکود شود. در این مقاله، جهت کاهش نوسانات سرمایه‌گذاری، استفاده از سیاست‌گذاری نهاد تنظیم مقررات در تشویق به سرمایه‌گذاری در منابع تولید پراکنده پیشنهاد شده است. به این منظور، یک مدل دینامیکی مرسوم در مدل‌سازی بلندمدت سرمایه‌گذاری، برای در نظر گرفتن سیاست‌های نهاد تنظیم مقررات در تشویق سرمایه‌گذاری در منابع تولید پراکنده، توسعه داده شده است. در این راستا، روشی برای بهینه‌سازی سیاست نهاد تنظیم مقررات در کنترل حاشیه ذخیره (و در نتیجه اطمینان نسبی از کفایت) سیستم ارائه شده است. سیاست مدنظر این مقاله، کنترل تسهیلات سرمایه‌گذاری قابل تخصیص به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در منابع تولید پراکنده است. مسئله بهینه‌سازی حاصل، توسط الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات حل شده است. مدل پیشنهادی در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی و شبیه‌سازی‌ها انجام شده است. نتایج عددی به‌دست‌آمده، گویای توانمندی روش پیشنهادی در بهبود سیکل‌های رونق و رکود و کنترل کفایت بلندمدت عرضه است.

کلیدواژه‌ها