بهینه‌سازی موتور سوئیچ رلوکتانس دارای دو استاتور با روش تاگوچی بهبودیافته

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

روش بهینه‌سازی تاگوچی، روشی مبتنی بر آرایه‌های متعامد است و روش منظم و کارآمدی را برای بهینه‌سازی سیستم‌های دارای متغیرهای متعدد، ارائه می‌کند. در این مقاله، روش تاگوچی بهبودیافته، به‌منظور بهینه‌سازی سیستم‌های الکترومغناطیسی ارائه گردیده و سپس، برای بهینه‌سازی مشخصه گشتاور تولیدی موتور سوئیچ رلوکتانس دارای دو استاتور، با استفاده از روش اجزاء محدود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش ارائه‌شده، ابتدا متغیرهای وابسته و یا متغیرهایی که دارای وابستگی به سایر متغیرها هستند را مشخص کرده و از این اطلاعات، برای افزایش دقت روش تاگوچی استفاده می‌کند. در این روش، از جدول پاسخ‌ها به‌طور مؤثری جهت یافتن مقادیر بهینه متغیرها استفاده می‌شود. سرعت این روش، نسبت به دیگر روش‌های بهینه‌سازی نظیر الگوریتم ژنتیک، در مسائل دارای تعداد متغیرهای کم، بیشتر است. نتایج به‌دست‌آمده، مؤید کارایی این روش، در بهینه‌سازی مسائل چندمتغیره است.

کلیدواژه‌ها