جبران‌ساز خط به خط، نسل جدیدی از ادوات FACTS

نویسندگان

1 دانشجوی دکتاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز