شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

2 استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات