دوره و شماره: دوره 47، شماره 1 - شماره پیاپی 79، خرداد 1396، صفحه 1-354 
بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

صفحه 11-20

جمشید آقایی؛ سیداحسان باقری؛ سجاد شفیعی؛ طاهر نیکنام؛ سیدمحسن باقری


تحلیل اثرات صفحه زمین دایروی محدود در آنتن‌های تک‌قطبی سیمی

صفحه 21-28

داود بصائری؛ سیدمحمدجواد رضوی؛ سیدحسین محسنی ارمکی


شناسایی کور کدهای ضربی BCH

صفحه 49-54

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ مرتضی حدادی


طراحی و ساخت یک STATCOM بر مبنای سیستم کنترلی GPI

صفحه 155-169

علی صالحی؛ حسن فشکی فراهانی؛ مهدی اسدی


مکان‌یابی بهینه DSTATCOMها و DGها به‌منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت بارپذیری

صفحه 229-238

حسین کرمی پرزانی؛ بهروز ذاکر؛ میلاد نصیری؛ هادی طاریمرادی؛ گئورگ قره‌پتیان


دسته‌بندی اهداف سوناری توسط الگوریتم بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروه‌های مستقل

صفحه 263-274

سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ احسان ابراهیمی؛ فلاح محمدزاده