نویسنده = اکبرزاده توتونچی، محمد رضا
طبقه‌بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1773-1784

مهناز کدخدا؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی؛ فرناز صباحی


ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به‌کمک تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-24

محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی


ارتباط‎ مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال‌های MEG

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 65-74

سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی


شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته

دوره 44، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 23-32

فرناز صباحی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی


ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی

دوره 39، شماره 2، آذر 1388، صفحه 37-48

مهدی سعادتمند طرزجان؛ مهدی ملبوبی؛ مرتضی خادمی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی