حضور بهینه‌ی ادوات FACTS پیش از وقوع خطا جهت بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت بر اساس اختلاف زاویه ولتاژ ترمینال ژنراتورها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

حفظ پایداری گذرای سیستم قدرت بستگی به عوامل مختلفی از جمله شرایط اولیه‌ی سیستم قبل از وقوع خطا دارد، لذا می‌توان انتظار داشت که با تغییر متغیرهای سیستم مانند زاویه‌ی روتور ژنراتورها در حالت ماندگار سیستم بتوان پایداری شبکه در برابر خطا را افزایش داد، این تغییر با حضور دائم ادوات FACTS  و تنظیم بهینه آن‌ها به صورت آنلاین امکان‌پذیر است. زمان بحرانی رفع خطا به عنوان دقیق‌ترین معیار ارزیابی پایداری گذرا خود می‌تواند تابع هدف این مسئله‌ی بهینه‌سازی باشد، ولی تعیین زمان بحرانی رفع خطا که مستلزم شبیه‌سازی حوزه‌ی زمان شبکه ضمن بررسی وقوع مکرر خطا می‌باشد امری زمان‌بر است و برای تنظیم آنلاین ادوات FACTS در یک سیستم قدرت که در هر لحظه متغیرهایش در حال تغییر هستند مناسب نیست. در این مقاله جهت بهبود پایداری گذرای یک شبکه‌ی هوشمند از طریق تنظیم آنلاین ادوات FACTS تابع هدف جدیدی بر اساس کاهش اختلاف زاویه‌ی ولتاژ ترمینال ژنراتورها ارائه می‌شود که سرعت بهینه سازی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. کمینه ساختن این تابع هدف با به کارگیری بهینه ادوات FACTS، معادل بیشینه ساختن پایداری گذرا خواهد بود. علاوه بر تنظیمات ادوات FACTS نوع، تعداد و مکان بهینه آنها نیز لحاظ می‌شود و در تعیین تعداد این ادوات هزینه‌ی سرمایه گذاری نیز لحاظ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal presence of FACTS devices before fault occurrence for transient stability enhancement based on terminal voltage angle difference of the generators

نویسندگان [English]

  • M. S. Mahdavi
  • G. B. Gharehpetian
  • N. Moaddabi
Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The ability of network generators to maintain their synchronism after a fault depends on several factors, including the initial conditions of the system before the fault, so it can be expected that by changing the system variables, such as the angle of the generator rotors in the system, the system stability can be against the fault. This change is possible by the Permanent presence of FACTS devices. The critical clearing time of fault as the most accurate criterion for transient stability evaluation can be the objective function of our optimization problem, but the determination of the critical clearing time, which involves the time domain simulation of the network along with the repeated examination of the fault occurrence It is time consuming to adjust the FACTS devices to a power system that is changing at any one time. In this paper, we present a new objective function based on the reduction of the voltage angle difference between generators terminals, which greatly increases the speed of optimization, in order to improve the transient stability of smart grid by setting up the online FACTS devices. Minimizing this objective function by optimizing the FACTS is equivalent to maximizing transient stability. In addition  to optimal tuning, optimal type, number and allocation of them are considered for long term. in determining the optimal number of these devices, the cost of investment is also considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transient Stability
  • Critical Clearing Time
  • Voltage Angle Difference Between Generators Terminals
  • FACTS
  • PSO
[1] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Anderson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, T. V. Cutsem, and V. Vittal, “Definition and classification of power system stability,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 3, pp. 1387–1401, Aug.
[2] N. Moaddabi, and G. B. Gharehpetian. “General prefault transient stability estimation index using wide area phasor measurements” International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 25, no. 8, pp. 1522-1538, 2015
[3] D.Z. Fang, L. Jing, T.S. Chung, "Corrected transient energy function-based strategy for stability probability assessment of power systems", IET Gener. Transm. Distrib., vol. 2, no. 3, pp. 424-432, 2008
[4] S. M. Mazhari, S. M. Kouhsari, A. Ramirez, and E. Karami. "Interfacing transient stability and extended harmonic domain for dynamic harmonic analysis of power systems" IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, no. 11, pp. 2720-2730, 2016.
[5] Sun YZ, Li X, Zhao M, Song YH. New “Lyapunov function for transient stability analysis and control of power systems with excitation control” Electric Power Systems Research, vol. 57, no. 2, pp. 123-131, 2001.
[6] P. McNabb and B. Janusz "A priori transient stability indicator of islanded power systems using extended equal area criterion." In Power and Energy Society General Meeting, IEEE, pp. 1-7, 2012.
[7] N. Amjadi, S. F. Majedi, ‘Transient stability prediction by a hybrid intelligent system’, IEEE Trans. Power Syst, vol. 22,  no. 3, pp. 1275–1283, 2007.
[8] Vahidnia, Arash, Gerard Ledwich, and Edward W. Palmer. "Transient stability improvement through wide-area controlled SVCs." IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 4, pp. 3082-3089. 2016.
[9] J. J. Ford, G. Ledwich, Z. Y. Dong, "Efficient and robust model predictive control for first swing transient stability of power systems using flexible AC transmission systems devices", IET Gener. Transm. Distrib., vol. 2, pp. 731-742, 2008.
[10] T. T. Nguyen and S. R. Wagh, "Predictive control-based facts devices for power system transient stability improvement", Proceedings 8th International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management, 2010.
[11] R. Moslemi, H. A. Shayanfar, "Optimal location for series FACTS devices to transient stability constrained congestion management", 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Rome, Italy, pp. 1 - 4, 2011.
[12] D. Chatterjee and A. Ghosh, "Transient stability assessment of power systems containing series and shunt compensators," IEEE Trans. on Power Engineering, vol. 22, no. 3, pp. 1210-1220, 2007.
[13] Aghaei, Jamshid, Mahdi Zarei, Mohammadreza Asban, Sahand Ghavidel, Alireza Heidari, and Vassilios G. Agelidis. "Determining potential stability enhancements of flexible AC transmission system devices using corrected transient energy function." IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, no. 2, pp. 470-476, 2016.
[14] Xia, Shiwei, Ka Wing Chan, Xuefeng Bai, and Zhizhong Guo. "Enhanced particle swarm optimisation applied for transient angle and voltage constrained discrete optimal power flow with flexible AC transmission system." IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 9, no. 1, pp. 61-74, 2014.
[15] T.T. Nguyen, V.L. Nguyen, A. Karimishad, "Transient stability-constrained optimal power flow for online dispatch and nodal price evaluation in power systems with flexible AC transmission system devices", IET Gener. Transm. Distrib., vol. 5, no. 3, pp. 332-346, 2011.
[16] A. Pizano-Martinez, C.R. Fuerte-Esquivel, D. Ruiz-Vega, "A new practical approach to transient stability-constrained optimal power flow", IEEE Trans. Power Syst., vol. 26, no. 3, pp. 1686-1696, 2011.
[17] R. Zarate-Minano, T. Van Cutsem, F. Milano, A.J. Conejo, "Securing transient stability using time-domain simulations within an optimal power flow", IEEE Trans. Power Syst., vol. 25, no. 1, pp. 243-253, 2010
[18] H. Ahmadi, H. Ghasemi, A.M. Haddadi, H. Lesani, "Two approaches to transient stability-constrained optimal power flow", Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 47, no. 0, pp. 181-192, 2013.
[19] عباس ربیعی، مرتضی محمدی "پخش بار بهینه احتمالی مقید به پایداری گذرا: رهیافت برنامه‌ریزی تصادفی" دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 169-183
[20] N. Moaddabi, G.B. Gharehpetian, "Wide-area method for self-healing of smart grids in unstable oscillations", Electric Power Components and Systems, Vol. 41, No. 4, pp. 365-382, Jan. 2013
[21] فرید کربلایی، حمیدرضا شعبانی، رضا ابراهیم‌پور "ارزیابی برون‌خط پایداری گذرا به‌وسیله تعیین دقیق CCT با استفاده از شبکه عصبی با ورودی‌های مبتنی بر توابع انرژی" دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 277-285
[22] Sreejith, S., Sishaj P. Simon, and M. P. Selvan. "Analysis of FACTS devices on security constrained unit commitment problem." International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 66, no. 1, pp. 280-293, 2015.
[23] Kavitha, K., and R. Neela. "Optimal allocation of multi-type FACTS devices and its effect in enhancing system security using BBO, WIPSO & PSO." Journal of Electrical Systems and Information Technology (2017).