طراحی کنترل‌کننده میراساز دینامیکی کارآمد برای DFIG با درنظرگرفتن آنالیز مقادیر ویژه و گشتاور میراساز

نویسندگان

گروه مهندسی برق - دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه شهرکرد

چکیده

پایداری ژنراتور سنکرون و بهبود آن، از مهم‌ترین مسائل سیستم قدرت است. پایداری می‌تواند از نوع ماندگار، دینامیکی یا گذرا باشد که در این مقاله، پایداری دینامیکی مطالعه می‌شود. در شبکه قدرت شامل تولیدات بادی مبتنی‌بر ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG) ، بهره‌گیری از قابلیت‌های DFIG، روش مؤثری برای بهبود پایداری دینامیکی ژنراتور سنکرون است. در این مقاله، یک کنترل‌کننده میراساز دینامیکی (DDC) در باند توان راکتیو DFIG ارائه شده‌است که با الگوریتم ژنتیک تنظیم می‌شود. به این منظور، از دو فیدبک تغییرات سرعت ژنراتور سنکرون و گشتاور الکترومغناطیسی DFIG استفاده می‌گردد. برای نشان‌دادن تأثیر کنترل‌کننده پیشنهادی، از آنالیز مقادیر ویژه و گشتاور میراساز استفاده می‌شود که این موضوع، نیازمند مطالعه سیگنال کوچک سیستم می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی تأییدکننده توانایی کنترل‌کننده در بهبود پایداری دینامیکی ژنراتور سنکرون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Applicable Dynamic Damping Controller Design for DFIG Considering Eigenvalues and Damping Torque Analysis

نویسندگان [English]

 • A. Alavi Eshkaftaki
 • A. Rabiee
 • A. Kargar
 • S. Taghipour Boroujeni
Faculty of Technical and Engineering, Shahrekord University (SKU), Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The stability of synchronous generator and its improvement is one of the important problems in power systems. Stability can be divided into steady state, dynamic and transient stability. The dynamic stability is studied in this paper.  DFIG capabilities will be one the effective ways to improve the stability of synchronous generator in the power network including wind generations based on doubly fed induction generator (DFIG). In this paper, a dynamic damping controller (DDC) is suggested in the reactive power band of DFIG tuned by genetic algorithm. For this purpose, two feedbacks, i.e., synchronous generator speed differences and DFIG electromagnetic torque are used. Eigenvalues and damping torque analysis are used for demonstrating the effectiveness of the suggested controller, requiring system small signal study. The simulation results verify that the controller has the ability to improve dynamic stability of synchronous generator.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stability
 • synchronous generator
 • doubly fed induction generator (DFIG)
 • dynamic damping controller (DDC)
 • eigenvalues
 • damping torque
 • small signal analysis
 • genetic algorithm
[1] P. Kundur, "Power System Stability and Control," New York, NY, McGraw-Hill, 1994.
[2] K. Padiyar, "Power System Dynamics Stability and Control," India, Bangalore, BS Publications, 2008.
[3] زهره فرقانی، رحمت‌الله هوشمند، امین خدابخشیان و معین رستگاری، «بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ذخیره‌ای در بازار روز پیش و خدمات جانبی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 40، شماره 2، صفحه 63-75، پاییز 1389.
[4] محمدرضا کریمی، جمشید آقایی و امین رحیمی رضایی، «به‌کارگیری بهینه‌سازی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت نیروگاه‌های بادی در برنامه‌ریزی توسعه تولید»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 2، صفحه 665-676، تابستان 1396.
[5] مهدی منظری توکلی، امیر عبداللهی و مسعود رشیدی‌نژاد، «برنامه‌ریزی مشارکت امنیت مقید امکانی - احتمالاتی واحدهای نیروگاهی با استفاده از مدل Z-number»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 3، صفحه 1223-1236، پاییز 1396.
[6] E. Hau, "Wind Turbines Fundamentals, Technologies, Application, Economics," London, UK, Springer, 2006.
[7] O. Anaya-Lara, N. Jenkins, J. Ekayanake, P. Cartwright and M. Hughes, "Wind Energy Generation Modeling and Control," London, UK, Wiley, 2009.
[8] M. Edrah, K. L. Lo and O. Anaya-Lara, "Reactive power control of DFIG wind turbines for power oscillation damping under a wide range of operating conditions," in IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, no. 15, pp. 3777-3785, 2016.
[9] M. Ramirez, G. Calderon and R. Castellanos, "Effect of PODCs for DFIG Based Wind Farms in the Inter-area and Torsional Oscillation Damping," in IEEE Latin America Transactions, vol. 14, no. 8, pp. 3648-3654, 2016.
[10] M. K. Hossain and M. H. Ali, "Transient Stability Augmentation of PV/DFIG/SG-Based Hybrid Power System by Nonlinear Control-Based Variable Resistive FCL," in IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 6, no. 4, pp. 1638-1649, 2015.
[11] K. Liao, Z. He, Y. Xu, G. Chen, Z. Y. Dong and K. P. Wong, "A Sliding Mode Based Damping Control of DFIG for Interarea Power Oscillations," in IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 8, no. 1, pp. 258-267, 2017.
[12] W. Du, J. Bi, J. Cao and H. F. Wang, "A Method to Examine the Impact of Grid Connection of the DFIGs on Power System Electromechanical Oscillation Modes," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 5, pp. 3775-3784, 2016.
[13] L. J. Cai and I. Erlich, "Doubly Fed Induction Generator Controller Design for the Stable Operation in Weak Grids," in IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 6, no. 3, pp. 1078-1084, 2015.
[14] J. Taherahmadi, M. Jafarian and M. N. Asefi, "Using adaptive control in DFIG-based wind turbines to improve the subsynchronous oscillations of nearby synchronous generators," in IET Renewable Power Generation, vol. 11, no. 2, pp. 362-369, 2017.
[15] E. Muljadi, C. P. Butterfield, et al., "Effect of Variable Speed Wind Turbine Generator on Stability of a Weak Grid," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 22, no. 1, pp. 29-36, 2007.
[16] L. Wang, J. Y. Yu and Y. T. Chen, "Dynamic stability improvement of an integrated offshore wind and marine-current farm using a flywheel energy-storage system," in IET Renewable Power Generation, vol. 5, no. 5, pp. 387-396, 2011.
[17] H. Huang and C. Y. Chung, "Coordinated Damping Control Design for DFIG-Based Wind Generation Considering Power Output Variation," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 4, pp. 1916-1925, 2012.
[18] M. Mokhtari and F. Aminifar, "Toward Wide-Area Oscillation Control Through Doubly-Fed Induction Generator Wind Farms," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 6, pp. 2985-2992, 2014.
[19] M. Kang, K. Kim, E. Muljadi, J. W. Park and Y. C. Kang, "Frequency Control Support of a Doubly-Fed Induction Generator Based on the Torque Limit," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 6, pp. 4575-4583, 2016.
[20] T. Surinkaew and I. Ngamroo, "Hierarchical Co-Ordinated Wide Area and Local Controls of DFIG Wind Turbine and PSS for Robust Power Oscillation Damping," in IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 7, no. 3, pp. 943-955, 2016.
[21] L. Wang, C. H. Chang, B. L. Kuan and A. V. Prokhorov, "Stability Improvement of a Two-Area Power System Connected With an Integrated Onshore and Offshore Wind Farm Using a STATCOM," in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 2, pp. 867-877, 2017.
[22] محسن دارابیان و ابوالفضل جلیلوند، «کنترل پیشبین با رویکرد بهبود پایداری نوسانات سیستم قدرت در حضور مزارع بادی با استفاده از سیستم ذخیره انرژی ابرخازنی و SSSC»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 1، صفحه 59-73، تابستان 1395.
[23] W. Du, J. Bi, C. L and T. Littler, "Damping torque analysis of power systems with DFIGs for wind power generation," in IET Renewable Power Generation, vol. 11, no. 1, pp. 10-19, 2017.
[24] M. V. A. Nunes, J. A. P. Lopes, H. H. Zurn, U. H. Bezerra and R. G. Almeida, "Influence of the variable-speed wind generators in transient stability margin of the conventional generators integrated in electrical grids," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 19, no. 4, pp. 692-701, 2004.
[25] D. T. Larose, "Genetic Algorithms," in Data Mining Methods and Models, Wiley-IEEE Press, pp.240-264, 2006.