کمینه‌سازی انرژی مصرفی در شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم دیداری با انتخاب دوربین برای ردگیری هدف متحرک در شبکه با عامل انسداد

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله کمینه‌سازی انرژی مصرفی برای شبکه‌ای از حس‌گرهای دیداری با فرض وجود عامل انسداد که مانع ردگیری اهداف می‌شوند؛ بررسی شده و الگوریتمی جهت تنظیم پارامترهای حس‌گرهای دیداری (فاصله کانونی و نرخ فریم ویدئویی) و انتخاب حس‌گرهای مناسب به‌گونه‌ای که کیفیت مورد نیاز کاربر را برآورده نماید، پیشنهاد شده است. جهت مدل‌سازی کیفیت تصاویر دریافتی، یک مدل ریاضی برای مقدار واریانس تصویر دریافتی پیشنهادشده که از آن در بیان ریاضی مسئله مورد نظر استفاده می‌شود. ابزار استفاده‌شده برای حل ریاضی مسئله، بهینه‌سازی محدب است که منجر به استخراج توابع اولویت برای انتخاب حس‌گرها و تنظیم پارامترهای آن‌ها خواهد شد. ترکیب اولویت‌ها با الگوریتم‌های تکراری، ما را به جواب مسئله خواهد رساند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی کارایی قابل قبولی در مقایسه با الگوریتم بهینه و در عین حال پیچیده (جستجوی فراگیر) ارائه می‌دهد درحالی‌که پیچیدگی آن مناسب جهت کاربردهای عملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wireless Visual Sensor Networks Energy Minimization with Camera Selection for Target Tracking in the Network with the Occlusion Factor

نویسندگان [English]

  • R. Ghazalian
  • A. Aghagolzadeh
  • S. M. Hosseini Andargoli
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the wireless visual sensor networks energy minimization in the presence of occlusion which prevents the target tracking. An algorithm is proposed for selecting the suitable visual sensor and adjusting its parameters (the focal length and the frame rate) in a way to satisfy the user quality requirements. For modeling the received image quality, a mathematical model has been proposed for the variance value of the received images that it uses for the considered problem formulization. The used concept for the mathematical problem solving is convex optimization which leads to priority function extraction for visual sensor selection algorithm and its parameters adjustment. Combining the priorities with the repetitive algorithm provides the solution. Simulation results reveal that the proposed algorithm represents an acceptable efficiency in compare with the complex and optimum algorithm (exhaustive search) whiles its complexity is suitable for the practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual sensor networks
  • camera selection algorithm
  • occlusion
  • focal length
  • video frame rate
  • logarithm barrier method