کنترل تطبیقی مدل مرجع بر مبنای معادله ریکاتی وابسته به حالت برای درمان زمان محدود سرطان با استفاده از یک درمان ترکیبی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

چکیده

پروتکل‌های درمانی برای سرطان غالباً دارای دو عیب بزرگ بازگشت سرطان پس از قطع درمان و نیاز به معلوم بودن پارامترهای سیستم برای طراحی کنترل‌کننده می‌باشند. به‌دلیل وجود اثرات مخرب شیمی درمانی و تعدیل شدن اثر آن به‌واسطه ایجاد مقاومت دارویی، این مقاله به دنبال ارائه پروتکل بهینه درمانی برای درمان سرطان در زمان محدود می‌باشد، به‌طوریکه نیاز به دانستن دقیق پارامترهای آن بیمار نباشد. در این مقاله مدلی اصلاح‌شده از رشد تومور به همراه عبارت‌های مربوط به شیمی درمانی و ایمنی درمانی سلول‌های سرطانی ارائه شده است. با توجه به ناپایدار بودن نقطه تعادل بدون تومور بر مبنای اطلاعات تجربی استفاده‌شده در مقاله، تغییر در دینامیک رفتاری سیستم حول این نقطه تعادل جهت نیل به درمان در زمان محدود ضروری می‌باشد. در این روش درمانی جدید ارائه‌شده، از واکسن برای تقویت سیستم ایمنی بدن در طول درمان (تغییر در پارامترهای سیستم) و از شیمی‌درمانی برای سوق دادن مسیر حرکت سیستم به داخل ناحیه جذب این نقطه تعادل استفاده شده است. در این مقاله برای یافتن دوز بهینه داروی شیمی درمانی برای یک بیمار با پارامترهای نامعلوم از روش MRAC-SDRE برای اولین بار استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State Dependent Riccati Equation based Model Reference Adaptive Control for Finite Duration Cancer Treatment by using a Mixed Therapy

نویسنده [English]

  • M. Nazari
Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Almost all cancer treatment protocols have two main drawbacks. The first is the relapse of the tumor growth after recessing the treatment and the second is knowing the system parameters in order to design the controller. Due to toxicity of drugs and drug resistance effect the duration of the treatment must be limited. In this paper, a modified mathematical model for tumor growth has been proposed which the effect of chemotherapy and vaccine therapy on the parameters of the system has been considered. The main objective of this paper is to propose optimal finite duration cancer treatment for a patient with unknown model’s parameters. Stability analysis by using experimental data shows that the tumor free equilibrium point is unstable. Hence, changing the dynamics of the system around this equilibrium point for achieving finite duration treatment is essential. Hence, a mixed chemo-vaccine therapy is proposed. The role of the vaccine therapy is reinforcement of the immune system of the body (by changing the parameters of the system) and the role of the chemotherapy is pushing the trajectory of the system inside the domain of attraction of this stabilized equilibrium point. For achieving this target the MRAC-SDRE method has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • finite duration treatment
  • MRAC-SDRE technique
  • chemotherapy
  • vaccine therapy