تحلیل و ارزیابی اثر پارامترهای مهم آنتن و ریدوم بر روی زاویه‌یابی یک شبیه‌ساز رادار مونوپالس برای یک سکوی پرتابه‌ای

نویسندگان

تهران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک

چکیده

گام نهایی طراحی یک رادار عملیاتی مطلوب این است که آن را در یک سامانه شبیه‌سازی حلقه بسته تحلیل و ارزیابی کرد. این تحلیل و ارزیابی از جنبه خطا بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. مهم‌ترین خطاهایی که در یک سامانه راداری مونوپالس مطرح می‌گردد خطای زاویه‌یابی هدف در راستای سمت و ارتفاع برای اهداف زمینی است. در این مقاله، در یک شبیه‌ساز حلقه بسته، استخراج، تحلیل و ارزیابی این خطاها حاصل شده است. با پیاده‌سازی این سامانه راداری به‌صورت نرم‌افزاری و استخراج زوایای هدف از طریق این سامانه و با درنظرگرفتن مختصات اولیه دقیق هدف، این خطاها به‌دست آمده است. در این راستا، سه نوع آنتن برای این منظور درنظرگرفته شده و اثر ریدوم نیز در شبیه‌سازی حلقه بسته راداری و استخراج خطاها لحاظ شده است. پارامترهای آنتن شامل بهره، لوچی پرتو و الگوی تشعشعی و پارامترهای ریدوم نیز تلف عبوری و خطای محوری ریدوم هستند. با مقایسه نتایج شبیه‌سازی‌ها این جمع‌بندی حاصل می‌شود که لوچی پرتو آنتن در واحد محاسبات مونوپالس قابل جبران است ولی خطای انحراف دید ریدوم موجب ایجاد خطای غیرقابل‌جبران در اندازه‌گیری موقعیت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Important Antenna and Radome Parameters Effect on the Angle Measurement of a Monopulse Radar Simulator for a Projectile Platform

نویسندگان [English]

  • R. Toreinia
  • M. Kazerooni
  • M. Fallah
Electrical and Electronic University Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The design final step of a desired practical radar is analysis and evaluation of it in a closed-loop simulation loop. This analysis and evaluation from the error viewpoint is very important. The most important errors in monopulse radar systems are target angle measurement in azimuth and elevation directions for ground targets. In this article, in a closed-loop simulator, extraction, analysis and evaluation of these errors have been obtained. By software implementation of this radar system and extraction of target angles from this system, with regard to initial exact position of target, these errors have been achieved. In this way, three types of antennas have been considered for this purpose and also, radome effect has been considered in radar closed-loop simulation and extraction of errors. The antenna parameters are gain, beam squint and radiation pattern and the radame parameters are insetion loss and boresight error. Comparison of simulations results, achieve to this summary that the antenna beam squint can be compensated in monopulse computation unit but the boresight error of radome causes a non-compensable error in the target position measurement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monopulse radar
  • antenna beam squint
  • antenna
  • radome
  • radar simulator
  • angle measurement error