برنامه‌ریزی و تجدید آرایش بهینه در شبکه‌ای با ریزشبکه‌های چندگانه

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسی - آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های توزیع هوشمند

چکیده

در این مقاله، تجدید آرایش بهینه مجموعه‌ای از ریزشبکه‌های به‌هم پیوسته جهت تأمین بهینه توان شبکه برای یک دوره یک‌روزه ارائه شده است. در ساعات مختلف بهره‌برداری، بر اساس توابع هدف ارائه شده الگوی مشارکت ریزشبکه‌ها در شبکه توزیع مشخص می‌گردد. در هر ساعت و برای هر حالت در یک ساعت برای تمامی ریزشبکه‌های متصل به شبکه اصلی و نیز جزیره‌ای‌شده از پخش بار بهینه جهت تعیین توان‌های تولید منابع داخل ریزشبکه‌ها و نیز توان‌های عبوری از خطوط بین ریزشبکه‌ای با در نظرگیری قیود فنی و زیست‌محیطی استفاده شده است. در حالتی که برای یک ساعت مشخص ریزشبکه‌ای به‌صورت منفصل از شبکه و خود تأمین کار می‌کند، مسئولیت تأمین بار بر عهده خود ریزشبکه خواهد بود. نتایج مطالعه جدولی از حالت‌های مشارکت و عدم مشارکت ریزشبکه‌ها در تأمین کل بار شبکه توزیع در طول 24 ساعت و نیز توان‌های تولیدی منابع انرژی در داخل هر ریزشبکه با در نظرگیری قیود فنی و اقتصادی شبکه است. ازآنجاکه در این مقاله یک تابع هدف چندمنظوره برای تغییر آرایش بهینه ریزشبکه‌ها پیشنهاد شده است لذا، کارایی نتایج حاصل در حضور چندین تابع هدف با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و با توجه به نتایج روش تحلیل پوششی داده‌ها کاراترین سناریو برای هر ساعت بهره‌برداری از بین سناریوهای مختلف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Reconfiguration and Scheduling in a Network of Multiple Microgrids

نویسندگان [English]

  • T. Farhoudi
  • S. Najafi Ravadanegh
Smart Distribution Grid research Lab, Electrical Engineering Department, Azarbaijan Shahid MadaniUniversity, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper the optimal reconfiguration and scheduling of a networked-Microgrids (networked-MGs) community for a 24 hours horizon is presents. Based on different fitness functions the configuration and commitment of the MGs are determined for any scheduling time slots. For any hours in scheduling horizon and for each network reconfiguration states the generation power of each distributed energy resource within MGs and the power flow exchange between MGs and main is obtained using Optimal Power Flow (OPF) considering the electrical and environmental constraints. In case of MGs operation in island mode, each MG is responsible for its load individually. To balance the total power in each MG, the price of the power exchanges with either the MGs or the utility grid is considered. The main results include the MGs reconfiguration state table for 24 hours scheduling of MGs which includes MGs resources output power and interconnection line flow. While the fitness function is a multi-objective function, to select the best and effective solution considering all fitness function the Data Envelope Analysis (DEA) method is adapted to select the most efficient solution for networked-MG optimal reconfiguration at each hour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microgrid
  • MG reconfiguration
  • optimal power flow
  • scheduling
  • data envelopment analysis (DEA)
  • MGs switching