زمان‌بندی بهره‌برداری بهینه از ریزشبکه در حضور هاب‌های انرژی متصل‌به‌هم با در نظر گرفتن قیود امنیت سیستم انرژی و مشارکت بارهای پاسخ‌گو

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه پژوهشی پست‌های فشارقوی

چکیده

بهره‌برداری از شبکه توزیع انرژی یکی از مهم‌ترین مسائل این سیستم در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود، چراکه بیش‌ترین تغییرات را در این حوزه مشاهده خواهد شد. حضور هاب‌های انرژی، شبکه گاز طبیعی و منابع تولید پراکنده در سطح ولتاژهای متوسط و پایین شبکه توزیع اولین چالش بهره‌بردار شبکه توزیع انرژی خواهد بود. در این مقاله مدل برنامه‌ریزی بهره‌برداری از حامل‌های انرژی و رزرو با در نظر گرفتن قیود امنیت شبکه برق و گاز طبیعی در شبکه هاب‌های به‌هم‌پیوسته و مشارکت بارهای پاسخ‌گو پیشنهاد شده است. تابع هدف این مدل کمینه‌سازی هزینه بهره‌برداری از منابع جهت تأمین بار الکتریکی و حرارتی است که به ریزشبکه پیشنهادی اعمال شده است. بهره‌بردار ریزشبکه وظیفه تغذیه بارهای الکتریکی و حرارتی را با در نظر گرفتن قیود امنیتی شبکه برق و گاز طبیعی را دارد. نتایج، زمان‌بندی بهره‌برداری از منابع موجود در ریزشبکه را به‌دست می‌دهد. همچنین نتایج حاکی از کاهش هزینه‌های بهره‌برداری توسط مشارکت بارهای پاسخ‌گوی الکتریکی و حرارتی و ذخیره‌ساز حرارتی است. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نشان از اثر متقابل قیمت برق و مصرف گاز طبیعی دارد که ضرورت بررسی و بهینه‌سازی هم‌زمان شبکه حامل‌های انرژی را مشخص می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Operation Scheduling of a Microgrid in Presence of Energy Hubs Considering Energy System Security and Demand Response

نویسندگان [English]

  • M. H. Shams 1
  • M. Shahabi 2
1 Department of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshivani University of Technology, Babol, Iran
2 HV Substations Research Group, Department of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshivani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Operation scheduling of electrical distribution systems will be more challenging in the future thanks to evolution of this system. Presence of energy hub, natural gas infrastructure and distributed energy resources in this system will be the main challenge of the system operators. In this paper operation scheduling of energy carriers and reserves considering security constraints of networks in presence of interconnected energy hubs is proposed. Both electrical and Natural gas networks’ constraints are considered in this study. The objective function of this model is operation costs for supplying electrical and thermal loads. The MGO (Micro grid operator) is in charge of optimal scheduling of supplying loads as well as maintaining technical constraints. The optimal scheduling of resources is obtained. Also, Results show reduction of costs due to commitment of responsive loads. Moreover, interdependence of electricity price and natural gas consumption shows the importance of integrated optimization of electricity and gas networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-grids
  • demand response
  • operation
  • energy hub