طراحی مشاهده‌گر نوین جریان خروجی UPS در سیستم کنترل پیش‌بین بر اساس مدل فضای حالت

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران - مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک

چکیده

در این مقاله طراحی سیستم کنترل پیش‌بین بر اساس مدل فضا حالت جهت تولید پالس‌های کلیدزنی مناسب برای اینورتر سه‌فاز UPS مورد نظر است. دینامیک بسیار سریع و توانایی ارزیابی توابع هزینه مختلف از مزیت‌های کنترلر پیش‌بین طراحی شده می‌باشد. روابط موجود در سیستم کنترل حاکی از نیاز آن به‌مقدار جریان بار بوده که با توجه به نامشخص بودن بار، کاهش هزینه و بهبود قابلیت اطمینان، طراحی مشاهده‌گر جایگزین سنسور جریان شده است. مشاهده‌گرهای متداولی همچون لوئنبرگر به‌لحاظ طراحی، پایداری و پیچیدگی با دشواری‌هایی همراه هستند. لذا در این مقاله مشاهده‌گر نوینی مبتنی بر تئوری سری فوریه و تئوری توان لحظه‌ای طراحی شده که علاوه بر عملکرد مطلوب و برآورده‌سازی الزامات استاندارد، از جهت روابط حاکم بر آن شامل دینامیک و ثابت زمانی نبوده که پایداری و همگرایی آن را اثبات می‌کند. همچنین مشاهده‌گر پیشنهادی پارامتر خاص تنظیمی نداشته و فقط با اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ خروجی و جریان فیلتر، توانایی مشاهده جریان بار را با دقت بسیار مناسبی دارد. مشاهده‌گر پیشنهادی این مقاله، توسط شبیه‌سازی UPS سه‌فاز 220 ولت مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل با مشاهده‌گر متداول لوئنبرگر مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a New Observer for Output Current of UPS in Predictive Control System base on State Space

نویسندگان [English]

  • M. R. Alizadeh Pahlavani
  • H. Ebrahimi
  • H. Heydari-Doostabad
Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the state space model predictive control system design for inverter switching pulses to produce the desired three-phase UPS outputs. Very fast dynamics and the ability to evaluate different cost functions of the advantages of predictive controller in designed. Relations in the system suggest a need to control the amount of time given the uncertain times, reduce costs and improve reliability, flow sensor, is designed to replace the observer. The common observers such as Luenberger Observer in terms of design, sustainability and complexity associated with difficulties. In this paper a novel observer based on fourier series and instatntius power theory in which desired operations have been achived, is designed. The proposed observer does not set specific parameters only measure of output voltage and filter current, ability to observation the load current with excellent accuracy. The proposed observer, a simulated 220-volt three-phase UPS tested and the results will be compared with Luenberger common observer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predictive control system
  • uninterruptible power supply
  • load current observer
  • three phase inverter
  • LC filter