شناسایی رادیوئی کاربران اولیه بر اساس سنجش فشرده مشارکتی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران - دانشکده مهندسی برق

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران - آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال‌های مخابراتی دیجیتال

چکیده

هدف اساسی این مقاله تخمین توأم سه پارامتر توان، فرکانس و موقعیت مکانی کاربران اولیه بر اساس سنجش فشرده مشارکتی در مخابرات رادیوشناختی است. ابتدا، ضمن بیان اصول سنجش فشرده و مدل سیستم، سه روش بازسازی سنجش فشرده زیر معیار نایکوئیست (پیگرد تطبیق متعامد، پیگرد تطبیقی با نمونه‌برداری فشرده و آستانه سخت تکراری) شرح داده می‌شوند. سپس با انجام تصمیم‌گیری نهائی به دو صورت بازسازی یکپارچه و مجزا، دیده می‌شود که از میان این سه روش بازسازی، الگوریتم بازسازی پیگرد تطبیق متعامد دقت تخمین بالاتری را در محیط‌های نویزی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، روش جدیدی مبتنی بر راهکار تصمیم‌گیری اکثریت در بازسازی مجزا پیشنهاد می‌شود که کارایی بالاتری را در تخمین سه پارامتر مد نظر نسبت به روش‌های یکپارچه و مجزای مبتنی بر میانگین‌گیری، در کانال‌های با نویز و اثر سایه‌افکنی، دارد و دارای پیچیدگی محاسباتی به‌مراتب کم‌تری نسبت به‌روش یکپارچه و در حد روش تصمیم‌گیری مجزا با میانگین‌گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radio Identification of Primary Users Based on Cooperative Compressed Sensing

نویسندگان [English]

  • S. Shirvani Moghaddam 1
  • R. Jalili Danaloo 2
1 Faculty of Electrical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Digital Communications Signal Processing (DCSP) Research Lab., Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this paper is to jointly estimate three parameters, power, frequency and location of primary users in cognitive radio communications based on cooperative compressed sensing. First, in addition to representing the fundamentals of compressive sensing and system model, three sub-Nyquist reconstruction methods (OMP, CoSaMP and IHT) are described which are based on compressive sensing. Using integrated and separate reconstructions on final decision-making, it is shown that OMP offers higher performance with respect to two other ones in noisy channels. Moreover, a new method for separate reconstruction is proposed which is based on majority decision manner. The new method shows higher performance for estimating three above-mentioned parameters compared to separate method with averaging and integrated one for noisy channels with shadowing. Furthermore, it is shown that it needs lower computational complexity compared to integrated decision-making and approximately the same complexity with respect to separate decision-making with averaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive radio communications
  • spectrum sensing
  • radio localization
  • cooperative compressed sensing
  • reconstruction
  • matching pursuit
  • hard threshold