ایجاد تعادل بار کاری و کاهش چرخه زمانی با استفاده از اجرای همزمان وظایف وابسته در سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات

چکیده

ظهور سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPMS)، یک دستاورد ارزشمند در سیستم‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود. BPMS امکان طراحی، نظارت، مدیریت و بهبود فرآیندهای کسب‌وکار را فراهم می‌کند. شرکت‌ها و سازمان‌ها سیاست‌های مختلفی مانند کاهش چرخه زمانی، کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت محصولات را در پیش می‌گیرند. تعادل بار کاری توزیع عادلانه وظایف را میان منابع تضمین می‌کند. در شرایطی که بار کاری زیاد است یا مواقعی که تعداد منابع انسانی محدود است، ایجاد تعادل بار کاری منابع انسانی می‌تواند باعث افزایش پایداری سیستم گردد. از طرف دیگر، کاهش چرخه زمانی، باعث کاهش زمان انتظار درخواست‌دهنده‌ها و افزایش رضایت‌مندی آن‌ها می‌شود. در این مقاله، یک رویکرد نوین جهت کاهش چرخه زمانی با توزیع وظایف وابسته در حین برقراری تعادل بار کاری ارائه می‌شود. وظایف وابسته، وظایفی هستند که اجرای همزمان آن‌ها منجر به کاهش چرخه زمانی می‌شود. وابستگی وظایف از تحلیل آماری سابقه رویدادها استخراج می‌شود. برای ارزیابی روش پیشنهادی از پایگاه‌داده BPI Challenge 2012 استفاده شده است و جهت تثبیت نتایج حاصل، سه آزمایش متفاوت انجام می‌شود. آزمایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، روش پیشنهادی (WB_FIFO+CPDT) عملکرد بهتری نسبت به روش‌های WB_FIFO+DR و  DSWB دارد مخصوصاً در شرایطی که تعداد درخواست‌های ورودی افزایش می‌یابد، کاهش بیش‌تری در چرخه زمانی دیده می‌شود. آزمایش‌ها نشان دادند به‌صورت متوسط 16.6 درصد نسبت به الگوریتم DSWB و 31.1 درصد نسبت به الگوریتم WB_FIFO+DR کاهش بیش‌تر در چرخه زمانی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Workload Balancing and Cycle Time Reduction by Using Concurrent Performing of Dependent Tasks in BPMS

نویسندگان [English]

  • M. Yaghoubi
  • M. Zahedi
Faculty of Computer & IT Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The emergence of business process management systems (BPMS) is a valuable achievement in information systems and is an outstanding meeting point of intelligent systems and information systems. BPMS provides the possibility to design, monitor, manage and improve the business processes. Organizations may adopt policies like cycle time reduction, production increase, production cost decrease, and so on. workload balancing may also be considered as an objective. Workload balancing guarantees fair work distribution among resources. In heavy load conditions or when the number of human resources is limited, workload balancing can increase the stability of the system. On the other hand, cycle time reduction would lead to waiting time reduction and customer satisfaction. In this paper, a novel approach is proposed to reduce cycle time of business processes by dispatching "dependent" tasks while maintaining workloads balanced. Dependent tasks are the tasks in a business process for which concurrent processing would help reduce cycle time. The concept of dependency is extracted by statistical analysis of event logs.To evaluate the proposed approach, BPI Challenge 2012 dataset is chosen to benchmark the three conducted experiments. The experiments shows that the proposed method (WB_FIFO+CPDT) outperforms WB_FIFO+DR and DSWB methods in cycle time reduction, especially in circumstances where arrival rate increases. The superiority of the proposed method in cycle time reduction is 16.6% in contrast to DSWB and 31.1% in contrast to WB_FIFO+DR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business process management systems
  • workload balancing
  • cycle time
  • dependent tasks