ارائه یک روش جدید در جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع ایزوله با در نظر گرفتن مدهای کنترل ولتاژ و توان

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

چکیده

با توجه به یکپارچگی و نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع، جایابی بهینه آن‌ها در ریزشبکه‌ها و شبکه‌های توزیع ایزوله بر اساس توابع هدفی مانند کاهش تلفات، بهبود ولتاژ شین‌ها و... صورت می‌گیرد. منابع تولید پراکنده با استفاده از مبدل‌های الکترونیک قدرت به شبکه‌های فشار ضعیف متصل می‌گردند، به‌طوری که این مبدل‌ها در دو مد کنترل ولتاژ و توان کار می‌کنند. جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدهای کنترل ولتاژ و توان مبدل‌ها تاثیرات مثبتی بر شبکه‌های قدرت دارد. در این مقاله یک روش جدید به‌منظور جایابی مکان بهینه با افزودن واحدهای تولید پراکنده به شبکه توزیع ایزوله با در نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان با استفاده از توابع هدف کاهش تلفات، تحلیل حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و میزان توان اکتیو در رسیدن ولتاژ به 0.9 پریونیت ارائه شده است. روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع استاندارد 33 و 13 شینه IEEE  در حالت جزیره‌ای با استفاده از نرم‌افزار DigSilent شبیه‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Optimal Distribution Generations Placement Method in an Islanded Distribution Networks Considering Voltage and Power Control Modes

نویسندگان [English]

  • A. Karimi
  • M. Nayeripour
Department of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Due to integration and penetration of Distributed Generations (DGs) in power distribution systems, an efficient method to locate different types of DGs in microgrids and isolated distribution networks took place with considering objectives such as power losses and improve the voltage profile. DGs are connected to low voltage networks by power electronic converters, as these converters operate in power control mode (PCM) or voltage control modes (VCM). DGs placement by considering PCM and VCM of converters has a positive effect on power networks. This paper presents a new method to find optimal placement by adding DG units to islanded distribution network with considering PCM and VCM by using Power loss, voltage sensitivity analysis and active power margin with considering voltage limitation as objective functions. The performance of the method by DigSilent software is applied on IEEE 13-bus and IEEE 33-bus distribution networks in islanded mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed generation placement
  • voltage sensitivity analysis to active power
  • voltage and power control modes