طراحی کنترل‌کننده غیرخطی تطبیقی جهت همزمان‌سازی مقاوم سیستم‌های آشوبی در حضور اشباع محرک

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

رویکرد تحلیلی مطرح در این مقاله مسئله همزمان‌سازی مقاوم سیستم‌های آشوبی در حضور قیود عملی است. قیودی که این مقاله در روند مطالعه همزمان‌سازی در نظر می‌گیرد قید اشباع محرک، اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت‌های مدل است. همزمان‌سازی بین دو سیستم غیرخطی اصلی و پیرو رخ می‌دهد و قانون کنترلی به نحوی طراحی می‌گردد که متغیرهای حالت سیستم پیرو متغیرهای حالت سیستم اصلی را در حضور ترم‌های نایقینی با در نظر گرفتن قید اشباع محرک دنبال کنند. ازاین‌رو بر اساس مدل خطا سطح لغزش و قانون کنترلی مقاوم و قوانین تطبیقی به نحوی طراحی می‌گردند که همزمان‌سازی مقاوم رخ دهد. برای این منظور قضیه‌ای ارائه شده است و بر اساس رویکرد لیاپانوفی اثبات گردیده است که خطای همزمان‌سازی علی‌رغم وجود ترم‌های نایقینی با قید اشباع محرک به صفر می‌رسد. به‌منظور نشان دادن کارایی عملی رویکرد مطرح‌شده، روش مذکور بر روی سیستم عملی ژیروسکوپ که رفتار آشوبی دارد پیاده‌سازی می‌شود و شبیه‌سازی کامپیوتری، کارایی مناسب قانون پیشنهادی را در همزمان‌سازی مقاوم سیستم عملی مذکور نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptive Nonlinear Controller Design for Robust Synchronization of Chaotic Systems in the Presence of Actuator Saturation

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadpour
  • T. Binazadeh
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The analytic approach proposed in this paper is synchronization of chaotic systems in the presence of practical constraints. Constraints that this paper is considered on the study of synchronization are: actuator saturation, presence of external disturbances and model uncertainties. The synchronization happens between the two nonlinear master and slave systems. Control law is designed in such a way that the state variables of the slave system follow the state variables of the master system in the presence of uncertainty and external disturbances and by considering the actuator saturation constraint. Therefore, based on the error model, sliding surface, robust control law and adaptive laws are designed in a way that robust synchronization occurs. For this purpose, a theorem is proposed and according to the Lyapunov approach it is proved that the synchronization error despite the uncertainty terms reaches zero by actuator saturation constraint. In order to show the practical performance of proposed approach, the aforesaid method is based on practical system of gyros that chaotic behavior is implemented and the computer simulations show proper performance of the proposed law in robust synchronization of aforesaid practical system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaotic systems
  • synchronization
  • sliding mode control
  • saturation on actuator
  • Lyapunov function