استخراج تصویر از اهداف با حرکت غیریکنواخت در رادار دهانه ترکیبی معکوس

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک

چکیده

ناشناخته بودن حرکت اهداف از دید رادار باعث می‌شود تا تصویر تشکیل‌شده بر مبنای الگوریتم برد-داپلر (RD) دچار مات‌شدگی شود، زیرا این الگوریتم برای استخراج تصویر از اهدافی استفاده می‌شود که در طی زمان پردازش همدوس (CPI) رادار، حرکت یکنواختی داشته باشند. به عبارت دیگر، شیفت فرکانسی داپلر اهداف باید در طی زمان تشکیل تصویر ثابت بماند؛ ولی در یک سناریوی واقعی، حرکت اهداف از دید رادار ناشناخته و همچنین غیریکنواخت هستند و شیفت فرکانسی داپلر آن‌ها متغیر با زمان است. به همین دلیل در این مقاله، با استفاده از تخمین پارامترهای حرکتی هدف، تغییری در الگوریتم RD داده می‌شود تا بتوان از آن برای استخراج تصویر از اهداف دارای حرکت غیریکنواخت نیز استفاده کرد. سپس تأثیر حذف فاز باقیمانده از سیگنال بازگشتی و جبران‌سازی حرکت چرخشی، بر ثابت نگه‌داشتن شیفت فرکانسی داپلر نقاط پراکنده‌گر نشان داده خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی از داده خام تا تشکیل تصویر نهایی، کارایی این الگوریتم را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) Imaging of Targets with Non-Uniform Motion

نویسندگان [English]

  • R. Entezari
  • A. J. Rashidi
Electrical and Electronic Engineering University Complex (EEEUC), Malek-e-Ashtar University of Technology (MUT), Tehran, Iran
چکیده [English]

The unknown relative movement of the targets with respect to radar, cause blurring image formation based on RD algorithm; because this algorithm is used for imaging of the targets with uniform motion during the coherent processing interval (CPI). In the other words, doppler frequency shift must remain constant during the image formation time; but in real scenario, targets have non-uniform and unknown motion relative to radar and doppler frequency shift is time-varying. For this reason, in this paper, we change the RD algorithm to extract image from non-uniform targets by target motion parameters estimation. Then, the impact of the removal of the residual phase in receive signal and rotational motion compensation on the invariance of doppler frequency shift of the scatterer points will be indicated. The simulation results of the proposed algorithm from raw data to final image formation show the effectiveness of this algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inverse synthetic aperture radar (ISAR)
  • non-uniform motion
  • range-doppler (RD) algorithm
  • doppler frequency shift