طراحی واتافتگرهای مبتنی بر بلورهای فوتونی با قابلیت تواناسازی مناسب برای سامانه‌های مخابرات نوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - گروه مهندسی برق

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی - گروه مهندسی برق

چکیده

در این مقاله روشی برای فعال کردن یک واتافتگر مبتنی بر بلور فوتونی دوبعدی پیشنهاد شده است. ساختار استفاده‌شده در این مقاله از میله‌های استوانه‌ای ماده عایق الکتریک در بستری از هوا با شبکه مربعی تشکیل شده است. برای این منظور ابتدا یک واتافتگر با ساز و کار طول‌موج‌گزینی متشکل از یک نقص تشدید ارائه شده و سپس ساختار تواناساز پیشنهادی روی آن پیاده شده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیب مخرب دو پرتو نوری استفاده شده است. در شبیه‌سازی‌ها از روش‌های عددی بسط موج تخت و تفاضل محدود حوزه زمان استفاده شده است. روش اول در محاسبه و استخراج ساختار باند و روش دوم در بررسی ویژگی‌های نوری افزار به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of PhC-based Demultiplexers With the Ability to Enabling, Suitable for Optical Communication Systems

نویسندگان [English]

  • S. S. Taheri 1 2
  • A. R. Andalib 1
1 Department of Electrical Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran|Department of Electrical Engineering, East Azerbaijan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran|Department of Electrical Engineering, East Azerbaijan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper a method is proposed for enabling a two-dimensional PhC-based demultiplexer. The structure used in this paper is composed of cylindrical dielectric material immersed in the air with cubic lattice. For this purpose, a photonic crystal based demultiplexer is designed. The proposed mechanism for wavelength selecting is a resonant defect. For realizing this aim, a destructive combination of two light beams is used. Two numerical methods, PWE and FDTD, are employed in the simulations. The first one is used for extracting band structures and the second one is used for studying the optical properties of the proposed device.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photonic crystal
  • enabler
  • Filter
  • de-multiplexer
  • photonic band gap