برنامه‌ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره‌ای در حضور سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ‌گویی بار

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی برق

چکیده

ریزشبکه یکی از مباحث جدید در شبکه‌های توزیع می‌باشد که انرژی الکتریکی به‌صورت محلی با منابع انرژی پراکنده در سیستم ولتاژ پایین تأمین می‌شود. در این مقاله، ریزشبکه جزیره‌ای شامل توربین بادی و سلول‌های خورشیدی به‌عنوان منابع انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد. علاوه بر این، به دلیل عدم دسترسی به شبکه برق، این ریزشبکه از باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی هم بهره می‌برد. بنابراین، این مقاله استراتژی مدیریت انرژی جدیدی برای ریزشبکه در حالت جزیره‌ای با استفاده از سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی که شامل الکترولایزر، تانک‌های هیدروژنی و پیل‌سوختی در حضور برنامه پاسخ‌گویی بار را پیشنهاد داده است. استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی براساس بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی ریزشبکه با هدف حداقل کردن هزینه بهره‌برداری باتری، سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی، هزینه‌های مربوط به انرژی تأمین نشده و مازاد انرژی می‌باشد. همچنین، عدم قطعیت‌های بار، توان تولیدی توربین بادی و توان تولیدی سلول‌های خورشیدی با روش سناریو مدل‌سازی شده‌اند. علاوه بر این، برنامه پاسخ‌گویی بار با هدف مدیریت بار ریزشبکه و هموار کردن منحنی بار و در نتیجه کاهش هزینه بهره‌برداری پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی روی یک ریزشبکه با استفاده از نرم‌افزار GAMS شبیه‌سازی شده و نتایج نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ‌گویی بار باعث کاهش هزینه بهره‌برداری ریزشبکه در حالت جزیره‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Stochastic Programing of Islanding Microgrid in the Presence of the Hydrogen Storage System and Demand Response Program

نویسندگان [English]

  • A. Mehdizadeh
  • N. Taghizadegan Kalantari
Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Microgrid (MG) is one of the new topics in distribution networks in which electrical energy is locally supplied with distributed energy resources at the low voltage system. In this paper, islanding MG includes wind turbine and photovoltaic systems as renewable energy sources. Moreover, due to unavailability of power grid, the MG benefits energy storage batteries. Therefore, this paper proposes a new energy management strategy (EMS) for MG in islanding mode using the hydrogen storage system (HSS) which includes electrolyzer, hydrogen tanks and fuel cell (FC) in the presence of demand response program (DRP). The proposed EMS is based on the optimal operation of energy sources of MG with the objective of minimizing operating costs of batteries, HSS and the costs associated with excess and undelivered energy. Also, the uncertainties of demand, produced power of wind turbine and photovoltaic systems are modeled with scenario approach. Moreover, DRP is proposed with the objective of MG load management and flattening the load curve and thus reducing the operation cost. The proposed model is been simulated on a MG using GAMS software and the results show that by using HSS and DRP, the operation cost of MG in islanding mode is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microgrid
  • wind Turbine
  • Photovoltaic systems
  • hydrogen storage system and demand response program