آشکارسازی جعل و فشرده‌سازی مجدد در تصاویر دیجیتال با استفاده از ترکیب ویژگی‌های مبتنی بر اثر کوانتیزاسیون بر ضرایب DCT

نویسندگان

دانشگاه شاهد - دانشکده فنی مهندسی

چکیده

آشکارسازی فشرده‌سازی مجدد، نقش مهمی در جرم‌کاوی تصاویر JPEG و تشخیص جعل دارد. در این مقاله، روش جدیدی برای تشخیص جعل بر اساس آشکارسازی فشرده‌سازی مجدد تصاویر دیجیتال با استفاده از ترکیب ویژگی‌های مبتنی بر اثر کوانتیزاسیون بر ضرایب DCT ارائه می‌شود. در روش پیشنهادی از ترکیب ویژگی‌های مبتنی بر توزیع ارقام اول ضرایب DCT و همچنین ویژگی‌های مبتنی بر پریود کوانتیزاسیون در ضرایب DCT هر سه کانال رنگی تصویر استفاده می‌شود. به‌منظور انتخاب ویژگی‌های مناسب و نیز کاهش حجم محاسبات ما از یک الگوریتم سلسله مراتبی انتخاب ویژگی برای کاهش تعداد ویژگی‌ها و انتخاب ویژگی‌های مناسب استفاده می‌کنیم. این روش علاوه بر انتخاب ناحیه فرکانسی مناسب، امکان انتخاب توزیع رقم با بیشترین تأثیر را نیز فراهم می‌کند. برای آزمایش الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با سایر روش‌ها از پایگاه داده تصاویر جعلی و غیرجعلی CASIA استفاده می‌شود. نتایج آزمایش‌ها و مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش‌های موجود، نشانگر صحت شناسایی 99.55 درصد و بهبود 7.6 درصد نسبت به روش‌های موجود است که بیانگر عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forgery and Double Compression Detection in Digital Images using Combined Features of Quantization Effects on DCT Coefficients

نویسندگان [English]

  • N. Alipour
  • A. Behrad
Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recompression detection has an important role in JPEG image forensic and forgery detection. In this paper, a new algorithm is proposed for image forgery detection using combined features of quantization effect on DCT coefficients. In the proposed approach, we use distribution of most significant digit of DCT coefficients and features based on the period of DCT coefficients in three color channels. To select more proper features and reduce computational overhead of the algorithm, a new hierarchical approach is used for feature selection. The proposed feature selection algorithm can select both proper frequency region and more effective digit distribution for efficient forgery detection. To test the proposed algorithm and compare the results with those of other methods the forged and authentic images of CASIA database are used. The experimental results and a comparison of the results of the proposed algorithm with those of other method show the correct recognition rate of 99.5% as well as the enhancement of 7.6% with respect to existing approaches which demonstrate the efficiency of the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital image forensic
  • double compression
  • forgery detection
  • JPEG image