ارزیابی راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تلفات، عدم قطعیت توربین‌های بادی همبسته به‌هم و تغییرات بار

نویسندگان

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله روشی برای ارزیابی کامل راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تغییرات بار، تلفات شبکه و عدم قطعیت تولید توربین‌های بادی همبسته به‌هم ارائه شده است. محدوده وسیعی برای تغییر بار سیستم قدرت لحاظ شده و نحوه تغییر راهکارهای پیشگیرانه با تغییر بارگذاری سیستم موردبررسی قرار گرفته است. طرح ارائه‌شده روی شبکه مقیاس بزرگ استاندارد 118 باسه IEEE شبیه‌سازی شده است و تأثیر عواملی چون عدم قطعیت تولید توربین‌های بادی همبسته به‌هم، بهینه کردن تلفات شبکه به همراه حفظ حاشیه پایداری ولتاژ مطلوب سیستم بر نحوه تغییر راهکارهای پیشگیرانه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر میزان مشارکت بارها بر هزینه راهکارهای پیشگیرانه، همچنین دستیابی به روندی از تمام راهکارها با تغییرات بار از دیگر موارد قابل‌توجه در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Preventive Facilities against Voltage Instability Considering Power System Losses, Correlated Wind Turbine Uncertainty and Load Variations

نویسندگان [English]

  • M. Nojavan Goltappeh
  • H. Seyedi
  • B. Mohammadi Ivatloo
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This paper presents a comprehensive method for preventing voltage instability, considering load variation, power system losses and correlated wind turbines. The proposed method considers large interval for load variation and comprehensive assessment of preventive facilities versus load variation is performed. The proposed method is simulated on large scale IEEE 118-bus test system. The effect of uncertain correlated wind turbines, power system losses and demand response considering voltage stability margin, on preventive facilities is analyzed, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voltage stability
  • preventive facilities
  • losses
  • load variation
  • correlated wind turbines